PARTNER PORTALU
  • BGK

Fundusze sołeckie pod lupą RIO

  • ZWI    25 kwietnia 2013 - 20:23

W 2012 r. z inicjatywy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO) przeprowadzona została pierwsza kompleksowa kontrola funkcjonowania funduszy sołeckich. Kontrolą objęte zostało 78 gmin.
Za cel kontroli przyjęto zbadanie i ocenę przestrzegania przez gminy całości przepisów ustawy o funduszu sołeckim. Kontrolą objęto następujące zagadnienia regulowane tą ustawą:

1) prawidłowość obliczenia wysokości funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw,

2) procedura określenia przez zebrania wiejskie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego i złożenia wniosku w tej sprawie,

3) proces weryfikacji przez organy gminy prawidłowości wniosku sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego,

4) ujęcie w uchwale budżetowej przedsięwzięć wynikających z wniosków sołectw,

5) prawidłowość wydatkowania środków na przedsięwzięcia wskazane przez sołectwa oraz ujęcia ich w ewidencji i sprawozdawczości,

6) wniosek gminy o zwrot z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Kontrolę funduszu sołeckiego przeprowadzono w 78 gminach, w tym 54 gminach wiejskich i 24 gminach miejsko-wiejskich.

Czytaj też: Fundusz sołecki do zmiany. Podejście drugie

Kontrola wykazała, że zainteresowanie społeczne instytucją funduszu sołeckiego jest duże. Przejawia się to wskaźnikiem sołectw korzystających ze stworzonej przez radę gminy możliwości określenia przeznaczenia części środków budżetu (składających wnioski). Część regulacji ustawy wymaga jednak doprecyzowania, co wynika z zakresu nieprawidłowości stwierdzonych w poszczególnych obszarach instytucji funduszu sołeckiego.

Głównym problemem jest brak konkretnej regulacji wskazującej, czym są wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego. Tylko takie wydatki mogą bowiem być przedmiotem częściowego zwrotu z budżetu państwa. Ustawa kwestię tę zupełnie pomija. Niezbędnym wydaje się wskazanie w u.f.s., że przez wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego rozumie się wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy, ujętych we wniosku sołectwa uchwalonym i złożonym zgodnie z przepisami art. 4 ustawy.

Zdaniem kontrolerów, niezbędne jest wprowadzenie regulacji wyraźnie zakazującej zmian przedsięwzięć w trakcie roku budżetowego, w którym wykonywany jest fundusz sołecki. Ustawa powinna podkreślać, że fundusz sołecki realizowany jest wyłącznie na podstawie wniosków złożonych do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

- Należy dopuścić wyraźnie zmiany w uchwale budżetowej polegające tylko na zmianie podziałek klasyfikacji budżetowej w roku realizacji przedsięwzięcia, bez zmiany przedsięwzięcia. Takie zmiany w budżecie nie powinny być oceniane jako zmiana wniosku sołectwa, ponieważ są zwykłą konsekwencją procesu wykonywania budżetu -  czytamy we wnioskach pokontrolnych.

Co jeszcze wynika z kontroli? Zastosowanie przez organy gminy właściwych podziałek klasyfikacyjnych na ujęcie wydatków służących realizacji przedsięwzięcia uchwalonego przez zebranie wiejskie nie ma cech zmiany wniosku, a przez to nie powoduje sprzeczności z ustawą o funduszu sołeckim.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.