PARTNER PORTALU
  • BGK

Gmina zapewni pomoc prawną najuboższym

  • Anna Trojanowska    23 lutego 2012 - 21:47
Gmina zapewni pomoc prawną najuboższym

Gmina będzie miała obowiązek zapewnienia bezpłatnej pomoc prawnej osobom najuboższym - zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Do Sejmu wpłynęła propozycja rozszerzenia zakresu zadań własnych jst
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobom najuboższym i będzie obejmować swoim zakresem pomoc prawną na etapie przedsądowym w postaci m.in. porad prawnych, opinii, a także w razie potrzeby sporządzanie pism procesowych do sądu, organu administracji publicznej lub do innego podmiotu (tzw. podstawowa pomoc prawna).

Istotą pomocy prawnej z urzędu jest to, iż zapewniana jest ona osobom, które z powodu niskich dochodów nie mogą ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, a korzystanie z usług profesjonalisty jest konieczne do obrony ich praw. Sąd przyzna pomoc prawną z urzędu wówczas, gdy uzna, że udział profesjonalnego pełnomocnika jest w sprawie niezbędny. Dzieje się tak w sprawach wyjątkowo skomplikowanych, gdy osoba nie mająca wykształcenia prawniczego może nie poradzić sobie w obronie swoich praw. Przyznanie adwokata lub radcy prawnego z urzędu nie jest jednak automatyczne, sąd musi dojść do przekonania, że udział pełnomocnika jest konieczny.

Okoliczności uzasadniające udzielanie pomocy prawnej w tym wypadku będą adekwatne do tych, które muszą zostać spełnione przy udzielaniu pomocy społecznej czyli: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie,potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm i narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne.

Wyżej wymienione podmioty są zobowiązane spełnić wiele dodatkowych wymagań i kryteriów formalnych, aby otrzymać ww. pomoc, a przede wszystkim: poddać się weryfikacji kryteriów dochodowych, która jest uaktualniana co 3 lata, a także współdziałać z pracownikiem socjalnym w celu rozwiązywania ich trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowo osoby te, są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. W celu weryfikacji danych osoby wnioskującej o udzielenie pomocy społecznej (przede wszystkim przy weryfikacji stanu majątkowego takich osób) przeprowadza się wywiad środowiskowy.

Zakres zakładanej w projekcie pomocy prawnej został pozostawiony do decyzji każdej z gmin. W najprostszym założeniu pomoc prawna może być świadczona przez radcę prawnego bądź adwokata zatrudnionego w siedzibie urzędu gminy (np. na zasadach pełnienia dyżuru w wyznaczonych terminach).

Proponowana regulacja finansowana będzie w całości z budżetu gminy i wejdzie w zakres zadań własnych gminy.

 Celem projektowanych założeń jest stworzenie nowego systemu, który pozwoli na realizację dostępu do pomocy prawnej najuboższym, co wynika m.in. z aktów prawnych prawa międzynarodowego (np. art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 47
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej)

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.