Gminne podatki, jakie kompetencje ma inkasent?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uchyliła uchwałę rady miasta Pilawa o poborze gminnych opłat i podatków. Powodem jest zwrot „wraz z odsetkami”.
Gminne podatki, jakie kompetencje ma inkasent?
Gminny inkasent może otrzymać wynagrodzenie od zebranych opłat, ale nie odsetek

Rady miasta Pilawa podjęła uchwałę w której zarządziła pobór w drodze inkasa: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych. Następnie rada wyznaczyła inkasentów uprawnionych do pobierania podatków.

W §2 ust.1 uchwały określono, że za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8 proc. od sumy pobranych kwot podatków wraz z odsetkami.

Właśnie dodanie zwrotu „wraz z odsetkami” stało się powodem do unieważnienia uchwały przez RIO.

Jak bowiem wyjaśnia warszawska Izba, zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Rada gminy może zarządzać pobór podatku odpowiednio od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego, a także wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Inkasentem zgodnie z postanowieniem art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Odsetki od opłat lokalnych

Jak podkreśla jednak RIO z definicji tej nie wynika możliwość poboru przez inkasenta odsetek.
Ordynacja podatkowa definiuje pojęcie podatku w art.3 i art.6. Zgodnie z art.3 pkt3 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o podatkach rozumie się przez to również zaliczki na podatki; raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach; opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe – wyjaśnia Izba i dodaje, że zgodnie z przepisem art.6 ustawy podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Dlatego – podsumowuje RIO - zarządzając pobór podatków i opłat w drodze inkasa rada gminy może na określone podmioty nałożyć obowiązki inkasentów tylko w takim zakresie, jaki wynika z definicji legalnej inkasenta zamieszczonej w art.9 ustawy Ordynacja podatkowa i definicji podatku.

Co więcej, z treści art. 28 §4 Ordynacji podatkowej wynika, że podstawę ustalenia wynagrodzenia inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu gminy stanowią jedynie kwoty pobranych podatków.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU