PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminne podatki, jakie kompetencje ma inkasent?

  • pt    18 czerwca 2015 - 14:05
Gminne podatki, jakie kompetencje ma inkasent?

Gminny inkasent może otrzymać wynagrodzenie od zebranych opłat, ale nie odsetek

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uchyliła uchwałę rady miasta Pilawa o poborze gminnych opłat i podatków. Powodem jest zwrot „wraz z odsetkami”.
Rady miasta Pilawa podjęła uchwałę w której zarządziła pobór w drodze inkasa: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych. Następnie rada wyznaczyła inkasentów uprawnionych do pobierania podatków.

W §2 ust.1 uchwały określono, że za pobranie podatków i wpłacenie ich w terminie, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8 proc. od sumy pobranych kwot podatków wraz z odsetkami.

Właśnie dodanie zwrotu „wraz z odsetkami” stało się powodem do unieważnienia uchwały przez RIO.

Jak bowiem wyjaśnia warszawska Izba, zgodnie z treścią art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Rada gminy może zarządzać pobór podatku odpowiednio od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego, a także wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Inkasentem zgodnie z postanowieniem art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Odsetki od opłat lokalnych

Jak podkreśla jednak RIO z definicji tej nie wynika możliwość poboru przez inkasenta odsetek.
Ordynacja podatkowa definiuje pojęcie podatku w art.3 i art.6. Zgodnie z art.3 pkt3 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o podatkach rozumie się przez to również zaliczki na podatki; raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach; opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe – wyjaśnia Izba i dodaje, że zgodnie z przepisem art.6 ustawy podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Dlatego – podsumowuje RIO - zarządzając pobór podatków i opłat w drodze inkasa rada gminy może na określone podmioty nałożyć obowiązki inkasentów tylko w takim zakresie, jaki wynika z definicji legalnej inkasenta zamieszczonej w art.9 ustawy Ordynacja podatkowa i definicji podatku.

Co więcej, z treści art. 28 §4 Ordynacji podatkowej wynika, że podstawę ustalenia wynagrodzenia inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu gminy stanowią jedynie kwoty pobranych podatków.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.