PARTNER PORTALU
 • BGK

Gminy mają problem z opłatą adiacencką

 • AT    11 kwietnia 2013 - 18:58
Gminy mają problem z opłatą adiacencką

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność ośmiu gmin w warmińsko-mazurskim skontrolowanych w zakresie ustalania i poboru opłat adiacenckich i planistycznych.
Na ocenę negatywną wpływ miały zwłaszcza stwierdzone następujące nieprawidłowości:

- niewypełnienie przez organy stanowiące trzech gmin (37,5% objętych kontrolą) ustawowego obowiązku uchwalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej, mimo realizowania w tych gminach inwestycji infrastrukturalnych oraz przeprowadzania podziałów nieruchomości,

- niewszczęcie lub zbyt późne wszczynanie w trzech gminach (37,5%) postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, co skutkowało również utratą możliwości jej wymierzenia, z uwagi na upływ 3-letniego terminu, w którym można ją naliczyć,

- dopuszczenie w dwóch gminach (25,0%) do wygaśnięcia roszczeń o uiszczenie opłaty planistycznej w związku ze sprzedażą 20 nieruchomości objętych m.p.z.p. za łączną kwotę 7.898,0 tys. zł, z powodu upływu 5-letniego okresu, w którym można było ją ustalić,

- niewyegzekwowanie w dwóch gminach (33,3% gmin, w których wydano decyzje wymierzające opłatę adiacencką) ustalonych w decyzjach zabezpieczeń należności z tytułu tej opłaty rozłożonej na raty,

- znaczne opóźnienia w wydawaniu przez sześć gmin (85,7% gmin, które realizowały pobór opłaty planistycznej) decyzji ustalających tę opłatę, w stosunku do terminów otrzymywania wypisów aktów notarialnych dotyczących odpłatnego zbycia nieruchomości położonych na terenach objętych m.p.z.p.,

- niewywiązywanie się przez organy wykonawcze trzech gmin (37,5%) z ustawowego obowiązku przedstawiania radzie gminy, co najmniej raz w roku, informacji o wydanych decyzjach w sprawie opłaty planistycznej,

- nieprowadzenie działań windykacyjnych w jednej gminie (12,5%) oraz opieszałym prowadzeniu tych działań w pięciu gminach (62,5%),

- nierzetelnym ewidencjonowaniu należności i dochodów z tytułu opłat w czterech gminach (50,0% badanych).

NIK stwierdziła ponadto w pięciu gminach (Iława, Ełk, Nidzica, Ostróda i Olsztyn) nieprzestrzeganie wymogów Kpa w postępowaniu administracyjnym, m.in. w zakresie powiadamiania stron o przyczynach zwłoki w wydaniu decyzji wymierzających opłaty o nowym terminie załatwienia sprawy, a także niepodania w decyzjach uzasadnienia prawnego.

Mimo tak znacznych nieprawidłowości, NIK stwierdziła również pozytywne aspekty działalności gmin, w tym w szczególności pełne zrealizowanie - przez cztery gminy objęte poprzednią kontrolą NIK - 75% wniosków pokontrolnych.

Dotyczyły one m.in. określenia przez organy wykonawcze gmin w regulaminach organizacyjnych i zakresach czynności zadań związanych z ustalaniem i pobieraniem opłaty adiacenckiej oraz planistycznej, przestrzegania obowiązku podejmowania przez organów stanowiących gmin uchwał w sprawie procentowych stawek tych opłat, prawidłowego ustalania warunków rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty adiacenckiej oraz skutecznej windykacji należności gmin wynikających z wymierzonych opłat.

Ponadto gminy, które wymierzały opłaty adiacenckie i planistyczne, prawidłowo ustalały wysokości tych opłat, które przyjmowano na podstawie wzrostu wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego oraz zgodnie ze stawkami procentowymi przyjętymi w uchwałach rad gmin.

W wyniku kontroli ujawniono nieprawidłowości w wymiarze finansowym na łączną kwotę 815,3 tys. zł oraz korzyści finansowe w kwocie 69,7 tys. zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (7)

 • Karol.P, 2015-07-02 01:00:50

  Do Adiacencka: Jeśli chodzi o opłatę adiacencką - sprawdziłabym, czy została ona słusznie naliczona. Nie wiem, czy wiecie, ale burmistrz/wójt wcale nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania administracyjnego, na podstawie którego taka opłata jest w ogóle naliczana. .ditum.com.pl/oferta/oplata-...adiacencka/ - sprawdźcie, czy wy macie opłatę naliczoną zgodnie z literą obowiązującego prawa. Pozdrawiam  rozwiń
 • martek, 2015-02-12 10:21:44

  ditum.com.pl/wplyw-wyborow-samorzadowych-na-koniecznosc-uiszczenia-oplaty-adiacenckiej
 • matrek, 2015-02-12 10:21:05

  Do Sylwek: to nie do końca o to chodzi. nie zawsze jest tak, że zawiadomienie o opłacie wysyłane jest TYLKO i ZAWSZE w momencie poprawienia się jakości MPZP. To gospodarz miasta/wsi/innych decyduje, czy naliczy opłatę, czy nie. Sugeruję poczytać, sytuacja aktualna zwłaszcza w okresie okołowyborczy...m - nagle się okaże ilu ludziom poprzychodziły zawiadomienia w miesiąc, dwa po wyborach :)  rozwiń