PARTNER PORTALU
  • BGK

Gminy w sprawie żłobków zachowują się racjonalnie

  • Alicja Pińkowska, prawnik, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy    19 października 2011 - 11:12
Gminy w sprawie żłobków zachowują się racjonalnie

Rodzice protestujący przeciwko uchwałom Rad Gmin zwiększającym odpłatność za żłobki niesłusznie zarzucają im bezprawność – pisze Alicja Pińkowska, prawnik z Kancelarii Piszcz, Norek i Wspólnicy.
stanowienie lepszych warunków dla rozwoju systemów opieki nad małymi dziećmi, a także podniesienia standardów ich już istniejących form to cel ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech z dnia 4 lutego 2011 roku zwanej również ustawą żłobkową.

Czytaj też: Wzrost opłat za żłobki jest nieuzasadniony

Dlaczego tak wiele młodych par nie decyduje się na dziecko lub odkłada decyzję o powiększeniu rodziny – na czas stabilizacji, bezpieczeństwa zawodowego i finansowego? Z obawy przed problemem z powrotem na poprzednie stanowisko pracy, ze strachem o znalezienie jakiegokolwiek zatrudnienia, z uwagi na to że długi okres nieobecności, obniża ich szanse na rynku pracy. Nie jest tajemnicą, że problem ten w przeważającej części dotyka kobiet. Regulacje w zakresie niedyskryminacji w zatrudnianiu ze względu na płeć, zawarte m. in. w przepisach Konstytucji czy Kodeksie Pracy nie dają młodym matkom żadnych konkretnych narzędzi na realne zabezpieczenie szybkiego powrotu do pracy, lub możliwości podjęcia pracy i jednocześnie kontynuowania opieki nad dzieckiem, a rzeczywistość nie zapewniała takich warunków.

Ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach nie odpowiadała zapotrzebowaniu, możliwość utworzenia nowych placówek wiązała się z koniecznością spełnienia wymogów placówki służby zdrowia. Nowa ustawa ograniczyła bariery administracyjne – wyjęła żłobki spod kurateli ministerstwa zdrowia i przekazała je do ministerstwa pracy, wprowadziła również nowe formy wspieranej przez państwo opieki nad najmłodszymi.
Gminy, do których zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli przystępują do tworzenia nowych miejsc w  istniejących już placówkach, zwiększają również standard świadczonej opieki, co niewątpliwie wpływa na wysokość pobieranych od rodziców opłat, i dzięki temu zwiększa oczekiwany przez nich poziomu sprawowanej opieki i ilości niezbędnych miejsc.

Rodzice protestujący przeciwko uchwałom Rad Gmin zwiększającym odpłatność za żłobki niesłusznie zarzucają im bezprawność – uchwały zostały podjęty na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego i przewidują wzrost opłat jako konkretny procent minimalnego wynagrodzenia za pracę – co powoduje, że kolejne podwyżki opłat będą racjonalnie wzrastać. Ponadto ustalenie wyższych opłata wiąże się również z wprowadzeniem ulg dla mniej zamożnych rodzin (obliczane są od dochodu przypadającego na członka rodziny).

Czytaj też:Rodzice żądają zmian w uchwałach o żłobkach

Opłaty nie są niskie, ale jest to rozwiązanie racjonale i mieszczące się w ramach obowiązującego porządku prawnego. Żłobki mają bowiem zapewniać opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzanie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku. Według nowej ustawy godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego ustala się w regulaminie organizacyjnym, biorąc pod uwagę opinie rodziców co przyczynia się do dopasowania do czasu pracy rodziców, oferując większą elastyczność rodzicom i kompleksową opiekę dzieciom.

Gminy, po podwyższeniu opłat mają szansę na szybkie podniesienie standardu w żłobkach, utworzenie nowych miejsc żłobkowych oraz klubów dziecięcych, aktywizację dziennych opiekunów i niań (nowe formy sprawowania opieki na dziećmi). Wszystko to umożliwi indywidualne dopasowania oczekiwań rodziców co do formy sprawowanej nad ich pociechami opieki, do ich potrzeb.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.