PARTNER PORTALU
  • BGK

IV kwartał - czas na sprawozdania dla RIO

  • AW    3 października 2012 - 16:50
IV kwartał - czas na sprawozdania dla RIO

RIO przypomina o terminach przekazywania w IV kwartale sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych, o udzielonej pomocy w rolnictwie i rybołówstwie.
Opolska RIO przypomina samorządom, że wielkimi krokami zbliżają się terminy nadsyłania do Izby kolejnych sprawozdań.

I tak:

- 10 października to termin złożenia kwartalnego sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-27ZZ za III kwartał 2012 roku.

RIO otrzymuje sprawozdanie w formie dokumentu do wiadomości (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU nr 20, poz. 103).

- 14 października to termin złożenia kwartalnego sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb-50 za III kwartał 2012 roku.

RIO otrzymuje sprawozdanie w formie dokumentu do wiadomości (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU nr 20, poz. 103).

- 20 października to termin przekazania miesięcznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy DzU nr 174, poz. 1081 z późn. zm.).

- 22 października to termin złożenia sprawozdań budżetowych za III kwartał 2012 roku (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU nr 20, poz. 103).

Zarząd JST składa następujące sprawozdania:
- miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27S,
- miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Rb-28S,
- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego - Rb-NDS.

Do RIO jednostki samorządu terytorialnego (JST) przekazują, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS.

Przekazywanie sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej, jest możliwe tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (DzU nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Sprawozdania w formie elektronicznej należy przekazywać do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@.

- 22 października to też termin złożenia łącznych sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za III kwartał 2012 roku (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, DzU nr 43, poz. 247).

Zarząd JST składa następujące sprawozdania:
- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - Rb-Z,
- kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N.
Do RIO jednostki samorządu terytorialnego przekazują, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, sprawozdania: Rb-Z, Rb-N.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.