Jacek Sasin: Chcemy, aby mieszkańcy zabrali głos ws. metropolii

Dzisiaj ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie projektu dotyczącego metropolii warszawskiej nie może być, bo nie ma jeszcze ostatecznej propozycji, toczą się konsultacje społeczne - podkreślił poseł PiS Jacek Sasin. Dopiero wynik konsultacji zdecyduje, co będzie dalej - dodał.
Jacek Sasin: Chcemy, aby mieszkańcy zabrali głos ws. metropolii
Jacek Sasin (fot.:youtube.com)

• Zdecydowana większość mieszkańców Legionowa nie chce, by ich gmina została częścią metropolii warszawskiej - wynika z przeprowadzonego tam referendum.

• Jacek Sasin powiedział, że w sprawie projektu dotyczącego metropolii warszawskiej nie ma jeszcze ostatecznej propozycji. Podkreślił, że trwają konsultacje w tej sprawie.

• Po zakończenia konsultacji PiS zdecyduje, co dalej z projektem i rozpocznie ewentualne prace.

Sasin pytany był w poniedziałek (27 marca) przez dziennikarzy co dalej z propozycją PiS w sprawie metropolii warszawskiej po tym, gdy większość mieszkańców Legionowa, którzy wzięli udział w niedzielnym referendum, wskazała, że nie chce, by ich miasto stało się częścią takiej metropolii.

Referendum było reakcją na przygotowany przez posłów PiS projekt ustawy zakładający, że Warszawa stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin.

Sasin powiedział dziennikarzom, że w sprawie projektu dotyczącego metropolii warszawskiej "dzisiaj tego rozstrzygnięcia być nie może, bo nie ma ostatecznej propozycji". Podkreślił, że trwają konsultacje w tej sprawie z samorządami, które miałyby współtworzyć przyszłą metropolię.

"Chcemy poczekać do zakończenia konsultacji. Chcemy, aby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w oparciu o rzetelną wiedzę, rzetelne informacje, całościową pewną propozycję, a nie w oparciu o nieprawdy, które mieli przekazywane przez polityków PO" - powiedział poseł PiS.

Dopytywany, czy to oznacza, że PiS nie wycofuje się z prac nad projektem, Sasin odpowiedział, że "w tej chwili nie ma prac nad projektem jako takim, w tej chwili trwają konsultacje". "Więc nie widzę powodu, żebyśmy mieli wycofywać się z konsultacji społecznych, bo to byłoby odebranie możliwości wypowiedzenia się mieszkańcom całego tego obszaru metropolii" - dodał.

"Musimy dotrzeć do mieszkańców z prawdziwą informacją, to będziemy w najbliższym czasie robić, a dopiero wynik tych konsultacji zdecyduje, co będzie dalej z ustawą" - powiedział poseł PiS.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

PO czysto załatwili Was, jeszcze w tle największa w historii powojennej Polski afera gruntowa masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych na cele nierolnicze, wycinka drzew pod tereny mieszkalne itd. Było nie uczestniczyć czynnie w przestępstwach, jak sobie pościeliliście tak macie i przegracie, jeżeli ...nie przywróci się gruntów do stanu pierwotnego nie ma mowy że nastanie porządek prawny w Polsce, na kant tyłka nie jesteście potrzebni obecnie społeczeństwu Andrzej Duda was załatwił: USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Art. 1. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu: „29) zwartej zabudowie – rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m; 30) obszarze zwartej zabudowy – rozumie się przez to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m.”; 2) w art. 7: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki: 1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; 2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782); 3) położone są w odległości nie większej niż 50metrów itd. rozwiń

Marek.S, 2017-03-28 06:58:22 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU