PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak oceniać i odwoływać nauczycieli

  • pt    15 listopada 2013 - 15:10
Jak oceniać i odwoływać nauczycieli

W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka ma obowiązek powiadomić o tym na piśmie nauczyciela, co najmniej na 30 dni przed dokonaniem oceny.
Ukazało się rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem nieletniego, dobrem publicznym, oraz nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa zakładu.

Dyrektor zakładu, dokonując oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w zakładzie, uwzględnia w szczególności:

* poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

* stopień realizacji indywidualnego planu resocjalizacji nieletniego oraz oferty resocjalizacyjnej zakładu;

* działania w zakresie przygotowania nieletniego do samodzielności życiowej, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzebcrozwojowych;

* zaangażowanie zawodowe w działalność resocjalizacyjną zakładu oraz podejmowanie działań innowacyjnych i współpracęcz instytucjami wspomagającymi proces resocjalizacji;

* aktywność w podejmowaniu działań profilaktycznych, edukacyjnych i wychowawczych;

* aktywność w doskonaleniu zawodowym, w tym w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

* przestrzeganie ustalonego porządku pracy oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji;

W przypadku dokonywania oceny pracy na wniosek Ministra Sprawiedliwości, dyrektora zakładu lub kierownika ośrodka, dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka powiadamia o tym na piśmie nauczyciela, co najmniej na 30 dni przed dokonaniem oceny.

Całość rozporządzenie w multimediach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.