PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 tys. euro?

  • Komunikaty. pl (Marek Okniński)    1 września 2013 - 10:36
Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 tys. euro?

Wartość zamówienia na roboty budowlane powinna zostać ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
Możliwe jest również ustalenie wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Zasady określania wartości zamówienia na roboty budowlane określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r Nr 130 poz. 1389).

W przypadku ustalenia, że wartość robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w obiekcie budowlanym nie przekracza równowartości 14.000 € zastosowanie znajduje art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym do zamówień o wartości mniejszej niż wskazana kwota, nie stosuje się procedur przewidzianych Prawem zamówień publicznych.

Wyłączenie zawarte w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie oznacza jednak, że zamawiający ma pełną swobodę w wyborze wykonawcy robót budowlanych. Nadal bowiem zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania norm prawnych wynikających zarówno z ustawy

Prawo budowlane jak i innych przepisów odnoszących się do realizacji inwestycji budowlanych. Należy również pamiętać, że zamówienia do 14.000 € to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W konsekwencji zlecając roboty budowlane o wartości poniżej 14.000 € zamawiający powinien uzyskać kilka konkurencyjnych ofert sporządzonych np. w oparciu o przedmiar robót opracowany uprzednio przez Zamawiającego tak aby doprowadzić do wyboru wykonawcy robót w oparciu o porównywalne dane.

Warto zauważyć, że w zakresie zamówień do 14 tys. euro nie ma obowiązku stosowania wyżej wskazanego rozporządzenia ministra infrastruktury. Zamawiający może oszacować wartość zamówienia np. w oparciu o wycenę wskaźnikową lub szacunkowe wyceny przesłane przez potencjalnych wykonawców zamawianych robót budowlanych.

W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane o wartości do 14 tys. euro opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać konieczne projekty, szkice, plany, opisy techniczne, przedmiary robót, z których jednoznacznie wynika zakres zamawianych robót.

Natomiast w przypadku zamówień, odnośnie których zamawiający zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę, koniecznym jest opracowanie, stosownie do wymagań ustawy Prawo budowlane, projektu budowlanego. Minimalny zakres projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.