PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak samorządy mogą unikać nieprawidłowości w systemie rachunkowości?

  • GK    8 sierpnia 2013 - 12:22
Jak samorządy mogą unikać nieprawidłowości w systemie rachunkowości?

Ze względu na skuteczne zarządzanie finansami, szczególnie ważne dla samorządów staje się prowadzenie ksiąg rachunkowych, wycena aktywów i pasywów oraz prowadzona efektywnie inwentaryzacja posiadanego już majątku.




Samorząd terytorialny jest dla mieszkańców danego regionu najbliższym organem sprawującym władzę, który pozwala na bezpośredni udział w decydowaniu o lokalnych sprawach publicznych.

Na samorządzie właśnie spoczywa odpowiedzialność za sprawne zarządzanie majątkiem terytorialnym, ewidencjonowanie jego składników oraz przeprowadzanie i dokumentowanie inwentaryzacji. Jak więc administrować lokalnymi finansami, by skutecznie wydatkować publiczne pieniądze i zyskać poparcie mieszkańców?

Jak wynika z badania, przeprowadzonego w maju 2013 przez agencję badawczą PBS na zlecenie Związku Miast Polskich, w którym Polacy wypowiedzieli się na temat działalności samorządów, większość obywateli (74,7 proc.) zauważa, że ich gmina lub miasto się rozwija.

Zdaniem Polaków (66 proc.) to właśnie samorządy w dużej mierze podejmują działania mające na celu rozwój obszaru, za który odpowiadają. Badanie wskazuje też, że respondenci (59,7 proc.) opowiadają się za zwiększeniem zwrotu wpływów z podatków do budżetów lokalnych.

Ponadto Polacy chcą rozszerzenia zakresu działalności samorządów w kwestii planowanych inwestycji. Wnioski z badania są jednoznaczne i świadczą o potrzebie intensyfikacji działań związanych z rozwojem miejsca zamieszkania podejmowanych przez samorządy.

Jednocześnie od 1 stycznia 2014 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządu nie będzie wyliczany zgodnie z obowiązującymi obecnie limitami długu, co może wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej samorządów.

Badanie przeprowadzone przez Biuro Analiz Sejmowych (BAS) na 69 jednostkach samorządu terytorialnego dotyczące poziomu ich zadłużenia w latach 2010-2014 wykazało, że większość samorządów uważa nowy sposób wyliczania limitów zadłużenia za mniej korzystny od obecnie obowiązującego.

W związku ze wzrostem zadłużenia samorządów i zmieniającymi się zasadami wyliczania indywidualnego limitu długu na znaczeniu zyskuje skuteczne zarządzanie finansami samorządu. Dodatkowo ogólnoświatowy kryzys finansowy i spowolnienie gospodarcze od 2009, ale także decyzje politycznie w zakresie obniżenia progów podatkowych i wprowadzenia ulg wpłynęły na zmniejszenie się płynności finansowej jednostek terytorialnych.

Szczególnie ważne dla samorządów staje się więc prowadzenie ksiąg rachunkowych, wycena aktywów i pasywów oraz prowadzona efektywnie inwentaryzacja posiadanego już majątku.

Na samorządzie spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie terminów przeprowadzania inwentaryzacji, wybór stosowanej przez jednostkę metody, jak i sposób weryfikacji i rozliczenia występujących różnic w ewidencji. Jednostki publiczne powinny pamiętać również o wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za kontrolę nad majątkiem oraz dokumentację z tym związaną. Samorząd opracowuje i wdraża wewnętrzne procedury przeprowadzania kontroli. Dodatkowo wyniki prowadzonych inwentaryzacji podlegają zewnętrznemu nadzorowi finansowemu.

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, poprawnie naliczane umorzenie oraz porównywanie stanu rzeczywistego z zapisami w księgach rachunkowych wpływają na wyniki finansowe samorządu i powinny być uwzględniane w okresowych sprawozdaniach budżetowych.







KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.