PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak zaskarżyć czynności zamawiającego w przetargu?

  • Michał Mąka (kancelaria KKPW)    11 stycznia 2012 - 12:45
Jak zaskarżyć czynności zamawiającego w przetargu?

Aktualny model zaskarżania czynności zamawiającego, w szczególności dokonywanych w przetargu nieograniczonym, został ukształtowany w wyniku przyjęcia Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 223, Poz. 1778), która to ustawa weszła w życie w dniu 29 stycznia 2010 r.
Równocześnie warto także wskazać, że na mocy Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 206, Poz. 1591) z dniem 22 grudnia 2009 r. dokonano zmiany art. 34 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wprowadzając w przypadku skargi do Sądu Okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, opłatę stosunkową wynoszącą 5 % wartości przedmiotu zamówienia (nie więcej niż 5.000.000 zł) w odniesieniu do skarg dotyczących czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówieniu publicznego podjętych po otwarciu ofert (poprzednio opłata miała charakter opłata stałej wynoszącej jedynie 3.000 zł).

Dwie powyższe nowelizacje istotnie zmieniły zasady zaskarżania czynności Zamawiającego, eliminując etap protestu i ugruntowując pozycję Krajowej Izby Odwoławczej jako organu faktycznie (przy formalnym pozostawieniu możliwości złożenia skargi do Sądu Okręgowego) ostatecznie rozstrzygającego o prawidłowości czynności zamawiającego.

Uregulowania w zakresie środków prawnych przysługujących odnośnie czynności podejmowanych przez zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały zawarte w art. 179 i n. Ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP").

W art. 179 PZP określono zakres podmiotów legitymowanych do wnoszenia środków ochrony prawnej. W obecnym uregulowaniu zrezygnowaniu z kategorii „interesu prawnego" wskazując, że środki ochrony przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Dodatkowo legitymację w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozszerzono na organizacje wpisane na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

Z punktu widzenia praktycznego podstawowe znaczenie ma oczywiście wnoszenie środków ochrony prawnej przez wykonawców i to po dokonaniu otwarcia ofert, a wręcz po podjęciu przez zamawiającego decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert czy wykluczeniu wykonawców.

Jak wskazano w art. 180 PZP odwołanie wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej a rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Jednocześnie wprowadzono istotne ograniczenia w sytuacji gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne tj. kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, poprzez wprowadzenie enumeratywnego katalogu czynności, które mogą być zaskarżone:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.