PARTNER PORTALU
  • BGK

Jakie korzyści płyną z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie?

  • Marek Okniński    17 lutego 2014 - 09:51
Jakie korzyści płyną z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie?

Publikacja ogłoszenia w prasie może stanowić istotny argument odnośnie transparentnego, aktywnego i w pełni jawnego przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, co jest szczególnie istotne przy udzielaniu zamówień współfinansowanych ze środków UE.
Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na wartość udzielanego zamówienia, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają publikację ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej.

Ze względu na wymogi dotyczące jawności i zapewnienia konkurencji (poprzez wykazanie aktywnego poszukiwania potencjalnych uczestników lub wykonawców) statystycznie istotną grupę ogłoszeń stanowią publikacje dotyczące tak konkursów jak i przetargów, których realizacja współfinansowana jest ze środków UE.

W sytuacji gdy wartość środków przeznaczonych na publikację ogłoszeń w ciągu roku budżetowego przekracza łącznie równowartość 14.000 €, zamawiający winien udzielić zamówienia na publikację ogłoszeń zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Nie należy jednak szacować wartości zamówień na publikację ogłoszeń wspólnie z zamówieniami na druk. Wskazać należy, że usługi druku sklasyfikowane są we Wspólnym Słowniku Zamówień (tzw. CPV) kodem: 79810000-5. Natomiast usługi publikacji (w których mieści się również zamówienie na publikację ogłoszeń prasowych) mają kod CPV: 79970000-4.

Za niesłuszne należy uznać również stanowisko prezentowane przez część zamawiających, którzy uważają, iż każda publikacja stanowi odrębne zamówienie. Swoje racje motywują między innymi faktem, że każde publikowane ogłoszenie zawiera inną treść i dotyczy odmiennych zagadnień. Tymczasem to nie treść ogłoszenia jest przedmiotem zamówienia lecz jego publikacja.

Procedurę zamówienia publicznego, którego przedmiot dotyczy publikacji ogłoszeń prasowych, co do zasady najkorzystniej jest przeprowadzić w trybie przetargu nieograniczonego.

Przygotowując zamówienie publiczne na publikację ogłoszeń prasowych należy precyzyjnie określić przedmiot zamówienia. Szczególnie istotnym jest określenie przez zamawiającego wymogów dotyczących:

  • stron na jakich zamieszczane będą ogłoszenia (strony redakcyjne, miejskie, ogłoszeniowe, ogólnopolskie), szacowanej ilości ogłoszeń oraz ich łącznej powierzchni. Ponieważ wydawcy różnicują ceny publikacji w zależności od strony (np. ostatnia strona jest droższa) warto zamieścić w SIWZ zastrzeżenie, iż cena za zamieszczanie ogłoszenia musi być stała bez względu na stronę publikacji.

  • maksymalnego okresu wyprzedzenia z jakim będzie składane zamówienie na opublikowanie kolejnego ogłoszenia (najczęściej za optymalne wyprzedzenie uznaje się termin trzech dni kalendarzowych)

  • zasad ustalania płatności za zamieszczone ogłoszenia. W zdecydowanej większości tytułów prasowych jako podstawowa jednostka wyceny ogłoszenia stosowany jest moduł. Niestety wielkość tych modułów jest różna. W celu osiągnięcia porównywalności złożonych ofert proponuję postawienie wymogu aby ceny przedstawione w ofercie dotyczyły 1 cm2 powierzchni ogłoszenia. Ponadto cena powinna być stała w okresie trwania umowy zwłaszcza jeżeli nie jest on dłuższy niż 12 miesięcy.

Warunki udziału w przetargu na publikację ogłoszeń prasowych

Oprócz ogólnych wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy postawić warunki dotyczące np:×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.