PARTNER PORTALU
  • BGK

Jakie propozycje przekaże rządowi strona samorządowa?

  • AW/wartowiedziec.org    10 czerwca 2011 - 19:38
Jakie propozycje przekaże rządowi strona samorządowa?

Przedstawiamy roboczą wersję konsultowanych propozycji w sprawie sposobu objęcia podsektora samorządowego procedurą ograniczania deficytu sektora finansów publicznych.
Jak podaje Marek Wójcik, dyrektor Związku Powiatów Polskich, propozycje zostaną przekazana oficjalnie stronie rządowej, dopiero po zaopiniowaniu przez władze statutowe organizacji samorządowych, a następnie wspólnym uzgodnieniu podczas spotkania przedstawicieli Związku Województw RP, Zwiazku Miast Polskich (który dziś się spotkał w Nysie), Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Zwiazku Gmin Wiejskich RP oraz Unii Miasteczek Polskich. Do uzgodnienia tego ma dojść w Warszawie 28 czerwca czyli dzień przed zaplanowanym spotkaniem z rządem.

Do tej propozycji ZPP dołączyć chce jeszcze dwie kwestie dotyczące: dostosowanie treści Rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, do europejskich norm obowiązujących w tym zakresie, a stasowanych przez Europejski Urząd Statystyczny oraz zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, która dokonała przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej.

Czytaj też: Byle do wyborów z tym długiem

Przedstawiamy treść materiału zredagowanego ostatecznie przez Ryszarda Grobelnego, prezydenta Poznania, współprzewodniczącego zespołu ds. systemu finansów publicznych:

Punkt wyjścia

1. Nie jest możliwe arbitralne wprowadzenie administracyjnych ograniczeń dla poszczególnych JST.
2. Sytuacja podsektora wymaga monitorowania, które powinno dotyczyć stanu prawnego, wprowadzonego w nowej ustawie o finansach publicznych (art. 230, w związku z art. 243 UFP).
3. Przekroczenie nowych limitów ustawowych przez którąkolwiek JST winno być przedmiotem interwencji organów nadzoru (tutaj zwłaszcza RIO).
4.Przekroczenie wynegocjowanych limitów dla podsektora samorządowego, wynikających z WPF i odnoszonych do PKB / planu dochodów*, winno być dla ministra finansów podstawą do interwencji w ramach procedury ograniczania deficytu SFP.

Zasady planowania różnicy między dochodami a wydatkami (nadwyżka/deficyt)

1.Jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek zaplanować różnicę między dochodami a wydatkami w poszczególnych latach nie mniejszą niż zawartą w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na 1 stycznia roku poprzedniego.
2. Różnica między dochodami a wydatkami może ulec zmniejszeniu:
a.niewykorzystaną różnicę między dochodami a wydatkami w roku poprzednim w stosunku do WPF obowiązującej 1 stycznia roku poprzedniego,
b.zaciągnięte zobowiązania na realizację projektów w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej,
c. za zgodą Ministra Finansów w przypadkach nadzwyczajnych takich jak: klęski żywiołowe, oraz nadzwyczajne wydarzenia finansowe na terenie JST.

Obowiązki Ministra Finansów

Minister Finansów prowadzi kwartalną analizę wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na pierwszy dzień kwartału. Analizą objęty jest co najmniej dany rok i trzy kolejne lata. Na podstawie tej analizy Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości przewidywaną różnicę między dochodami a wydatkami sektora jst, w poszczególnych analizowanych latach. W powyższej analizie Minister Finansów wskazuje – w miarę potrzeby – przewidywane zagrożenia pojawienia się nadmiernego deficytu podsektora JST.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.