PARTNER PORTALU
  • BGK

Jessica dla Wielkopolski

  • RAF    29 września 2010 - 13:43
Jessica dla Wielkopolski

BGK i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały umowę dotyczącą uruchomienia inicjatywy Jessica w Wielkopolsce. Region będzie pierwszym województwem, w którym środki z tego mechanizmu będą dostępne na miejskie projekty rewitalizacyjne.
29 września, podczas konferencji zorganizowanej przez zarząd województwa wielkopolskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) podpisały umowę operacyjną, na mocy której BGK rozpocznie obsługę inicjatywy Jesicca dla woj. wielkopolskiego.

Umowę podpisał Tomasz Mironczuk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ze strony EIB: Eugenio Leanza, head of Jessica and infrastructure funds division i Stephen Sturmer, senior counsel EIB legal directorate.

Jessica to inicjatywa Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, stworzona przy współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Umożliwia państwom członkowskim finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Preferencyjne wsparcie finansowe w ramach programu Jessica rozumiane jest jako wsparcie trwałych inwestycji na obszarach miejskich podejmowanych w celu ożywienia zdegradowanych terenów (np. rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych, infrastruktury miejskiej, mieszkalnictwa, sieci miejskich lub efektywności energetycznej). Finansowanie tych inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek, gwarancji, wejść kapitałowych), dzięki czemu te same środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane.

Środki przeznaczone na wdrażanie Jessiki w poszczególnych regionach, zarządy województw przekazują do EIB, który pełni rolę funduszu powierniczego. Jego celem jest inwestowanie powierzonych mu środków w Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), które środki te przeznaczać będą na finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych. Wybór FROM odbywa się w drodze otwartych konkursów. W wyniku  rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez EIB dla Wielkopolski, BGK powierzono pełnienie zadań Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w tym regionie. Do podstawowych zadań BGK należeć będzie identyfikacja projektów miejskich, ich ocena pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym oraz udzielenie inwestorom wsparcia finansowego w postaci pożyczek. O wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się między innymi  jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, szkoły wyższe, kościoły, związki wyznaniowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Dzięki wdrożeniu inicjatywy Jessica zrealizowane zostaną projekty, które nie miałyby szans na pozyskanie środków na warunkach rynkowych, przede wszystkim z uwagi na specyfikę przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. relatywnie niską rentowność inwestycji, wysokie ryzyko związane z realizacją, czy też udział komponentu społecznego, traktowanego często drugoplanowo w ocenie projektu dokonywanej przez banki komercyjne.

Wielkopolska jest pierwszym województwem, w którym środki Jessiki będą już niebawem dostępne dla inwestorów realizujących miejskie projekty rewitalizacyjne. Na finansowanie tych projektów, w formie preferencyjnych pożyczek, przeznaczono około 293 mln zł.

Oto warunki udzielanych pożyczek:

- maksymalny okres spłaty  – do 20 lat,

- karencja w spłacie – do 4 lat,

- oprocentowanie w wysokości od 1,5 - 3,5 % rocznie (stawka bazowa oparta na referencyjnej stopie NBP pomniejszanej o, indywidualnie ustalany dla każdego projektu, wskaźnik (od 0 do 2 pkt procentowych) dotyczący oceny czynników negatywnie wpływających na poziom zwrotu z inwestycji),

- udział pożyczki w kosztach projektu – do 75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.


Ogłoszenie naboru wniosków planowane jest na połowę października. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.