PARTNER PORTALU
  • BGK

Kiedy oddział zagraniczny firmy może wziąć udział w przetargu?

  • Małgorzata Brzóska (radca prawny, kancelaria KSP Legal &Tax Advice)    19 grudnia 2011 - 13:34
Kiedy oddział zagraniczny firmy może wziąć udział w przetargu?

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy może działać w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w imieniu i na rzecz takiego przedsiębiorcy.
Funkcjonowanie wspólnego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej opiera się m.in. na swobodzie przedsiębiorczości ustanowionej w art. 43 TWU (obecnie w art. 49 TFUE).

Swoboda przedsiębiorczości przejawia się w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnym kraju członkowskim Unii Europejskiej przez podmioty pochodzące ze wszystkich państw członkowskich. Obejmuje również zakaz ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii ustanowionych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Swoboda przedsiębiorczości obejmuje nie tylko podejmowanie działalności gospodarczej w innym państwie Wspólnoty, ale także inne czynności prawne i faktyczne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak np. udział w przetargach publicznych, nabywanie ruchomości i nieruchomości, pozyskiwanie zezwoleń i koncesji oraz zawieranie umów handlowych.

Niemniej formy prawne i warunki formalne do prowadzenia działalności gospodarczej w innym państwie Unii Europejskiej określają wewnętrzne regulacje danego państwa, w którym zagraniczny podmiot zamierza prowadzić działalność gospodarczą.

Polskie ustawodawstwo dopuszcza prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty z innych państw Wspólnoty w formie spółek handlowych, przedstawicielstw oraz oddziałów.

Najistotniejsze zasady dotyczące tworzenia oraz funkcjonowania oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce określają przepisy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: „USDG").

Na mocy art. 5 USDG przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonującą działalność gospodarczą za granicą. Oznacza to, że osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego, osoby prawne z siedzibą za granicą oraz zagraniczne jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi posiadające zdolność prawną są przedsiębiorcami zagranicznymi w rozumieniu polskich przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Dyspozycja art. 85 USDG stanowi, że dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oddział jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności przedsiębiorcy prowadzoną poza jego siedzibą i podlegającą wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Oznacza to, że oddział jest oranizacyjnoprawną formą funkcjonowania zagranicznego przedsiębiorcy na rynku polskim, zatem działa w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego.

Z drugiej strony został wyposażony w pewną samodzielność - może być pracodawcą w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy czy prowadzić własną księgowość.

Przedsiębiorcy zagraniczni, w szczególności od dnia wejścia w życie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, są zainteresowani udziałem w dużych projektach infrastrukturalnych (drogowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, przebudowy dworców oraz budowy infrastruktury komercyjnej).

Pojawia się zatem pytanie czy oddział zagranicznego przedsiębiorcy może samodzielnie złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o charakter prawny takiej oferty w znaczeniu podmiotowym - czy złożona oferta będzie ofertą oddziału czy zagranicznego przedsiębiorcy?

Punktem wyjściowym powinno być ustalenie, czy oddział zagranicznego przedsiębiorcy posiada przymiot zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, które upoważniałyby oddział do składania oświadczeń woli, wiedzy, skutecznego nabywania praw i zaciągania zobowiązań.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.