PARTNER PORTALU
  • BGK

Kiedy proces, a kiedy tylko informacja?

  • Marek Okniński (komunikty.pl)    13 czerwca 2012 - 18:52
Kiedy proces, a kiedy tylko informacja?

Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może wnieść odwołanie do KIO jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach może jedynie poinformować zamawiającego o nieprawidłowości w procedurze udzielenia zamówienia publicznego.
Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują możliwości wznoszenia protestów na czynności podejmowane przez zamawiającego które  w  ocenie wykonawcy są niezgodne z obowiązującymi przepisami.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym wykonawcy mogą „poskarżyć się” na nieprawidłowości po stronie zamawiającego wnosząc odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

W przypadku gdy odwołanie nie przysługuje wykonawca może skorzystać z przewidzianej w art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych możliwości poinformowania zamawiającego o naruszeniu prawa.

Informacja o naruszeniu prawa powinna zostać wniesiona w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach inaczej jak w przypadku wnoszenia odwołania do KIO, nie określa szczególnych wymagań formalno – prawnych.

Liberalizm odnośnie wymogów formalno – prawnych dotyczących wnoszonej informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach wynika z celu jaki związany był z wprowadzeniem prawa wnoszenia informacji o stwierdzonej nieprawidłowości.

Zamierzeniem ustawodawcy było aby pozbawieni prawa wnoszenia protestów (a w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych również odwołań) wykonawcy mieli możliwość przekazania zamawiającemu informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Taki mechanizm ma w założeniach umożliwić zamawiającemu uzyskanie informacji o popełnionych błędach w prowadzonym postępowaniu i umożliwić ich naprawienie. Dlatego też stopień sformalizowania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach sprowadza się do pełnego i przekonywującego przedstawienia zarzutów stawianych zamawiającemu z ewentualną propozycją działań naprawczych.

Niestety ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiającego obowiązku ustosunkowania się do otrzymanej informacji o nieprawidłowościach.

Brak ustawowo nałożonego na zamawiającego obowiązku poinformowania innych uczestników postępowania o otrzymanej informacji a przede wszystkim brak obowiązku udzielenia odpowiedzi czynią instytucję informacji o nieprawidłowości mało skuteczną w wywieraniu presji na zamawiającego odnośnie merytorycznego rozpatrzenia otrzymanej informacji.

Zamawiający może w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji powtórzyć czynność albo dokonać czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców – jednak w przypadku przeciwnym, gdy zamawiający nie zgadza się z zarzutami  określonymi przez wnoszącego informację, nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi. Wskazać jednocześnie należy, że zamawiający nie jest ograniczony żadnym terminem co do uznania zasadności informacji.

Teoretycznie możliwe jest wykorzystanie pozyskanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach, aż do momentu zawarcia umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.