PARTNER PORTALU
  • BGK

KIO: Umowa o zamówienie publiczne

  • Marek Okniński    11 kwietnia 2016 - 10:06
KIO: Umowa o zamówienie publiczne
KIO: Możliwość ustalenia warunków kontraktu można uznać za prawo podmiotowe zamawiającego (fot.fotolia)

• Zgodnie z orzecznictwem KIO dla rozpoznania odwołania w zakresie postanowień umowy, konieczne jest dokonanie ustalenia czy poza zwiększonym ryzykiem ekonomicznym wykonawca poprzez zapisy wzoru umowy został pozbawiony możliwości sporządzenia ważnej oferty.
• Możliwość ustalenia warunków kontraktu można uznać za prawo podmiotowe zamawiającego, a granice jego działania wiążą się z przekroczeniem granic owego prawa podmiotowego.
Zgodnie z orzecznictwem KIO dla rozpoznania odwołania w zakresie postanowień umowy, konieczne jest dokonanie ustalenia czy poza zwiększonym ryzykiem ekonomicznym wykonawca poprzez zapisy wzoru umowy został pozbawiony możliwości sporządzenia ważnej oferty.

Wyrok KIO

Przykładowo w sprawie o sygn. akt: KIO 302/12 Izba oceniła, że przewidywane przez odwołującego problemy i niedogodności w toku realizacji umowy, jak również trudności we współpracy z zamawiającym, będące wynikiem dotychczasowych doświadczeń odwołującego, nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do uwzględnienia zarzutów odnoszących się do postanowień umowy.

O takim naruszeniu mogłoby stanowić naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp lub przepisów ustawy Kodeks cywilny na skutek zawarcia w umowie określonych postanowień przy jednoczesnym wpływie tychże naruszeń na możliwość sporządzenia przez wykonawcę ważnej oferty i tym samym samą możliwość udziału w danym postępowaniu.

Nie należy jednak powyższego odnosić do ekonomicznej strony świadczenia, w tym jego finansowej rentowności oraz możliwości wystąpienia potencjalnych ryzyk. Pierwsze stanowią pochodną prowadzenia całokształtu działalności wykonawcy jako przedsiębiorcy, te drugie zaś mogą zostać wycenione i ujęte w cenie ofertowej stanowiącej ekwiwalent świadczenia na rzecz zamawiającego.

Umowa bowiem, stanowiąca w części element opisu przedmiotu zamówienia, winna pozwalać na identyfikację wszystkich wymagań zamawiającego związanych z realizacją świadczenia - mających zarówno bezpośredni oraz pośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

Zakres przedmiotowy świadczenia

Za przedmiotowo istotne elementy mogące wywierać powyższy wpływ na ważność oferty i obiektywną celowość ubiegania się o zamówienie należy uznać te postanowienia umowy, które odnoszą się do zakresu przedmiotowego świadczenia, w tym sposobu jego realizacji, wynagrodzenia oraz terminu.

KIO w uzasadnieniu wyroku zauważa, że nie jest to oczywiście katalog zamknięty, gdyż w określonych sytuacjach wymagana okazać się może indywidualna ocena wpływu zaskarżonego postanowienia umowy na możliwość ubiegania się wykonawcy o zamówienie.

Dodatkowe wymagania

Zatem jeżeli dodatkowe wymagania wynikające z umowy, mające znaczenie dla wykonawcy ze względu na jego odmienną sytuację prawną i faktyczną, wymagają większej staranności w toku jej realizacji i uwzględnienia tych wymagań w cenie ofertowej to nie sposób ich powiązać z obiektywnym brakiem możliwości udziału w postępowaniu, w tym udziałem na zasadach zapewniających równe traktowanie wykonawców i zapewnienie zasad uczciwej konkurencji.

Udział taki może być nieracjonalny ze względów ekonomicznych, który to interes wykonawcy nie jest przedmiotem ochrony w ustawie Pzp.

Zatem stawianie wykonawcom określonych wymagań na etapie realizacji umowy, które przekładają się jedynie na ich wynagrodzenie i zwiększony nakład sił i środków na etapie realizacji zamówienia, nie ogranicza uczestnikom postępowania możliwości samego uczestnictwa w postępowaniu oraz złożenia konkurencyjnej oferty.

Każdy wykonawca mając świadomość obowiązków wynikających z treści umowy może ocenić, czy jest w stanie należycie zrealizować zobowiązanie z niej wynikające oraz ocenić jakie koszty są z tymi wymaganiami związane.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.