PARTNER PORTALU
  • BGK

Klęski żywiołowe: Szacowania szkód obciążeniem dla gmin wiejskich

  • MN    9 lutego 2017 - 14:23
Klęski żywiołowe: Szacowania szkód obciążeniem dla gmin wiejskich

Susze, grady, nawalne deszcze - takie zdarzenia obciążają gminy dodatkowymi zadaniami zleconymi. (fot. pixabay.com)

• Samorządy wiejskie są często obciążane zwiększonym zakresem zadań zleconych w związku ze szkodami powodowanymi przez klęski żywiołowe.

• Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę, że prace komisji do szacowania szkód często odbywają się kosztem innych zadań własnych i realizowane bywają w czasie urlopów pracowniczych.

• Związek dodaje, że gminy wiejskie nie otrzymywały do tej pory żadnego wsparcia finansowego w tym zakresie i apeluje o zmiany.
Zarząd ZGW RP uważa za konieczne szczegółowe określenie zadań zlecanych samorządom gminnym, wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525) oraz określenie zasad finansowania tych zadań.

Szacowanie szkód- jak przebiega?

Na podstawie art. 22 pkt 2 oraz art.25 ust.1 w/w ustawy wojewodowie zlecają gminom powoływanie gminnych komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpią szkody spowodowane przez klęski żywiołowe w tym: suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Komisje te składają się z co najmniej trzech osób, w tym z przedstawicieli urzędów gmin. W zależności od rozmiaru szkód komisje mogą być powiększane do liczby osób niezbędnych do przeprowadzania sprawnego i rzetelnego szacunku szkód. Wójtowie zarządzeniem powołują składy gminnych komisji oraz ponoszą wszelką odpowiedzialność za prace komisji złożonych z przedstawicieli różnych instytucji państwowych i samorządowych. Wszelką obsługę organizacyjno-techniczną komisji zapewniają wójtowie (burmistrzowie, prezydenci) i ponoszą koszty związane z ich funkcjonowaniem.

Czytaj też: Zmiany granic muszą być podejmowane po konsultacjach społecznych

- Prace komisji ds. szacowania rozpoczynają się z chwilą wystąpienia szkody i trwają często przez kilka miesięcy w roku. Ze względu na krótki czas na oszacowanie szkód oraz mnogość składanych wniosków przez rolników ubiegających się o pomoc materialną, w pracach komisji najczęściej uczestniczy po kilku pracowników urzędów gmin z terenów, w których wystąpiły szkody. Wykonywane prace odbywają się kosztem innych zadań własnych przypisanych gminie, a niejednokrotnie kosztem zaplanowanych wcześniej urlopów pracowniczych – głosi stanowisko ZGW RP.

Gminy szacują, a same są niedoszacowane

Zarząd związku podkreśla, że w ostatnich latach tego typu zjawiska występowały nagminnie, co spowodowało obciążenie samorządów wiejskich zwiększonym zakresem zadań zleconych, na które gminy wiejskie nie otrzymywały żadnego wsparcia finansowego.

W największym stopniu problem ten dotyczy gmin rolniczych. Wiele gmin w Polsce szacowaniem szkód w rolnictwie zajmuje się w każdym roku, co nadmiernie obciąża je zadaniami, które nie zostały im przypisane w ustawie o samorządzie gminnym.

Czytaj też: Wycinka drzew: Pod budowę domu bez pozwolenia, ale pod stodołę lub oborę już nie

ZGW RP podaje przykłady: Gmina Biała Rawska poniosła w 2015 roku koszty bezpośrednie związane z szacowaniem szkód w rolnictwie w wysokości 29 tys. zł (w roku 2014 - 47 tys. zł). Gmina Rawa Mazowiecka w 2015 roku w wysokości 18 650 zł. W skali całego kraju koszty tych zadań na terenach wiejskich według szacunku ZGW RP wynoszą rocznie ok. 50 - 60 mln zł.

Zdaniem ZGW RP wydatki te powinny być, po przedstawieniu odpowiednich kalkulacji, gminom rekompensowane. Zarząd wskazuje, że wojewodowie odwołując się w określonych przypadkach do art. 22 pkt 2 i art. 25 ust 1 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie mogliby, na mocy specjalnych regulacji prawnych, stosować także art. 20 tejże ustawy odnoszący się do powierzania spraw jednostkom samorządu terytorialnego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.