PARTNER PORTALU
  • BGK

Kolejne zmiany w zamówieniach publicznych

  • wnp.pl (Katarzyna Walterska)    4 marca 2014 - 08:39
Kolejne zmiany w zamówieniach publicznych

Minione miesiące przyniosły kolejne zmiany w Prawie Zamówień Publicznych nie tylko na poziomie krajowym ale i europejskim. Rada UE przyjęła nowe dyrektywy, które zakładają m.in. rozwiązania funkcjonujące już w polskim prawie. Najważniejsza z nich to odejście od ugruntowanego już w świadomości większości zamawiających kryterium najniższej ceny i pojęcia „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.
Przypomnijmy: 24 grudnia 2103 r. weszła w życie nowelizacja ustawy PZP w zakresie podwykonawstwa, po której w niedługim czasie, bo już 7 lutego 2014 r. Sejm uchwalił kolejne zmiany. Tym razem w zakresie obniżenia progu bagatelności i odformalizowania procedur zamówieniowych dla zamawiających prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe, a także dla instytucji kultury i sztuki.

To jednak nie koniec zamówieniowych nowości, ponieważ 11 lutego 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła 3 nowe dyrektywy zamówieniowe, tj.:dyrektywę w sprawie zamówień publicznych, która zastąpiła dotychczasową dyrektywę 2004/18/WE (tzw. dyrektywę klasyczną); dyrektywę w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorze gospodarki wodnej, energetyki i usług pocztowych, która zastąpiła dotychczasową dyrektywę 2004/17/WE (tzw. dyrektywę sektorową); dyrektywę w sprawie udzielania koncesji, która tym samym ustanawia (wydziela) odrębny reżim dla udzielania koncesji.

Dyrektywy wprowadzają szereg rozwiązań, które już obecnie funkcjonują w polskim systemie zamówieniowym, takich jak np. umożliwienie dokonywania przez zamawiających bezpośrednich wypłat na rzecz podwykonawców, lub wymóg, aby podmiot udostępniający swoje zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia w trybie art. 26 ust. 2b ustawy PZP (na które następnie powołuje się wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) ma brać udział w realizacji takiego zamówienia.

Ale zdaniem Matyldy Kraszewskiej z Kancelarii Czublun Trębicki dyrektywy zawierają także wiele innowacyjnych dla polskich zamówień publicznych rozwiązań. - Podstawowym celem zmian było wprowadzenie do procedur zamówieniowych narzędzi umożliwiających zamawiającym optymalizację procesu udzielania zamówień, a jednocześnie nieznaczne jego odformalizowanie, uproszczenie i przyspieszenie - wyjaśnia Matylda Kraszewska.

Jej zdaniem do najistotniejszych z punktu widzenia stron postępowania nowości zaliczyć można obowiązek wprowadzenia do regulacji krajowych komunikacji pomiędzy wykonawcami a zamawiającym w formie elektronicznej. Takie rozwiązanie z pewnością przyczyni się do zwiększenia płynności wymiany korespondencji i przyspieszy procedurę. Będzie też nowością w polskiej ustawie PZP, która obecnie obliguje do przestrzegania wymogu pisemności postępowania, w związku z czym komunikacja elektroniczna bywa dopuszcza przez zamawiających jedynie jako dodatkowa i wymagająca pisemnego potwierdzenia.

 - Nowe dyrektywy przewidują również szereg ogólnie rozumianych "usprawnień" procedury, takich jak np. ułatwienie skorzystania przez zamawiających z niezbyt popularnego dotychczas trybu negocjacji z ogłoszeniem oraz jeszcze rzadziej stosowanego trybu dialogu konkurencyjnego. Kolejną zmianą będzie skrócenie terminów przewidzianych na składanie przez wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i na składanie ofert, co z założenia ma przyspieszyć czas trwania postępowań - wyjaśnia Matylda Kraszewska.KOMENTARZE (1)

  • ss, 2014-03-04 12:19:47

    "Przypomnijmy: 24 grudnia 2103 r. weszła w życie nowelizacja ustawy PZP (...)" no to jeszcze trochę czasu mamy :)