PARTNER PORTALU
 • BGK

Konsultacje wielkiej reformy samorządów

 • GK    21 stycznia 2013 - 09:53
Konsultacje wielkiej reformy samorządów

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji skierowało do konsultacji projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Na uwagi czeka do 11 lutego.
W kwestii zwiększenia samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu terytorialnego resort proponuje m.in. wprowadzenie możliwości wykonywania zadań ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich ośrodków pomocy rodzinie) w ramach, odpowiednio, urzędów gmin i starostw powiatowych (w tym urzędów miast na prawach powiatu).

Czytaj też: Problemy małych samorządów

Przewiduje też stworzenie możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną oraz wprowadzenie możliwości organizowania działalności kulturalnej dodatkowo w formie samorządowej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.

Ministerstwo proponuje również umożliwienie samorządom tworzenie jednostek organizacyjnych do wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek administracyjnych oraz zapewnienia innych warunków dla ich funkcjonowania.

Czytaj też: Konsultacje ws. samorządowych oszczędności

Istotna jest też według resortu możliwość powierzenia kierownikowi samorządowej jednostki organizacyjnej utworzonej do obsługi finansowej zadań głównego księgowego samorządowej jednostki organizacyjnej.

W związku - prościej i krócej

Jeśli chodzi o współpracę jednostek samorządu terytorialnego, to dokument przewiduje uproszczenie i skrócenie procedury zmiany statutu związku międzygminnego oraz procedury jego likwidacji.

Proponuje się, aby organ stanowiący związku przyjmował projekt uchwały w sprawie zmiany statutu i przesyłał do uzgodnienia do wojewody. Jeżeli wojewoda nie przedstawiłby negatywnego stanowiska w terminie 30 dni, projekt byłby uważany za uzgodniony. Ewentualne nieuzgodnienie projektu statutu następowałoby w formie aktu nadzorczego, który podlegałby kontroli sądu administracyjnego.

W przypadku uzgodnienia projektu statutu zgromadzenie związku mogłoby podjąć uchwałę o zmianie statutu mając pewność, że wojewoda nie wniesie rozstrzygnięcia nadzorczego. Podjętą uchwałę zgromadzenie rozsyłałoby następnie do gmin członkowskich, które miałyby określony termin (np. 30 dni) na wniesienie ewentualnego protestu w formie uchwały.

Skutkiem protestu byłoby wstrzymanie wykonania uchwały zgromadzenia i wymóg ponownego rozpatrzenia sprawy. Jeżeli żadna z gmin członkowskich nie wniosłaby protestu, zgromadzenie przekazywałoby uchwałę do wojewody, który oceni jej legalność.

Następnie - w odróżnieniu od dotychczasowej procedury - całość nadesłanej przez związek dokumentacji pozostawałaby u wojewody. Wojewoda zgłaszałby ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w postaci elektronicznej dane, które organowi rejestrowemu potrzebne są do uzupełnienia danych rejestru.

Zgłoszenie opatrywane byłoby przez wojewodę bezpiecznym podpisem elektronicznym. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określiłby wzór zgłoszenia dla postaci elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać deklarację wojewody, że nadesłana przez związek dokumentacja jest zgodna z prawem. Organ rejestrowy rejestrowałby zmianę statutu w rejestrze. Następnie wojewoda dokonywałby publikacji obwieszczenia o zmianie statutu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • M.Gryczany, 2013-01-22 17:03:09

  Mam nadzieję,że doczekamy się konsultacji!
 • Ernest , 2013-01-21 22:15:41

  Gmina powinna być decyzyjna i odpowiadać za wszystkie sprawy dotyczące jej terenu,obiektów i mieszkańców.Wszelkie obiekty(z wyłączeniem obronności i służb specjalnych) ,drogi, sprawy bezrobocia i organizacji stanowisk pracy winny być załatwiane i podległe gminie. Wójt.burmistrz ,prezydent powinien o...dpowiadać i zarządzać wszystkim oraz winien być za to odpowiednio rozliczany.Obecnie trudno ustalić, kto odpowiada za bezrobocie w gminie, za utrzymanie różnych dróg,rzek i jezior oraz obiektów i innych urządzeń.Wszystko, co znajduje się na terenie gminy winno być zależne od władz gminy.Wtedy będziemy wiedzieć, za co rozliczać wybrane władze i jak je oceniać.Teraz zrobiono bagienko w zarządzaniu,wyłączono odpowiedzialność i gospodarka leci na łeb na szyję.Nie ma winnych za bałagan i bezrobocie oraz stan mienia na terenie gmin-chyba, że jest to prywatny właściciel dopingowany przez władze. Tak nie powinno być. Chcemy rozliczać swoich "wodzów" za bezrobocie,stagnację i przymus opuszczania Polskie wywołany ich politykierstwem i nic nierobieniem.Czekamy na zmiany ustawy o samorządach ujmujących te sprawy.  rozwiń
 • M.Gryczany, 2013-01-21 20:32:43

  Brak konsultacji zasze jest powodem nieporozumień! Odmienne cele i oczekiwania mogą dzielić,oddalać i zatruwać życie.Nikt,mądry,tego nie chce,prawdaż?