PARTNER PORTALU
  • BGK

Korekta wskaźnika zadłużenia według RIO

  • GK    1 lipca 2013 - 06:45

Zmiana sposobu wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia samorządów zmniejszyłaby grupę jednostek, które w 2014 r. go nie spełnią ze 138 do 57.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przygotowała analizę na temat spełnienia przez samorządy relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe dane publikujemy w galerii.

Raport powstał na podstawie wieloletnich prognoz finansowych przekazanych elektronicznie do regionalnych izb obrachunkowych do 5 maja 2013 r. włącznie oraz sprawozdawczości budżetowej za lata 2006 - 2012.

Czytaj też: Jakie zagrożenia czyhają na budżety gmin

Jak przyznaje rada art. 243 od początku swego istnienia wzbudzał wiele kontrowersji.

Jednym z głównych postulatów jednostek samorządu terytorialnego jest poprawienie wzoru w zakresie obliczania średniej z trzech lat poprzez wyłączenie z niej części wydatków bieżących przeznaczanych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także odsetek i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych.

Postulat ten wydał się radzie szczególnie uzasadniony, dlatego przeanalizowano sytuację jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem postulowanych zmian, czyli z wydatków bieżących wyłączono wydatki na odsetki i dyskonto od zaciągniętych zobowiązań dłużnych oraz wyłączono dodatkowo wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.

Czytaj też: Dziurawa kontrola finansów samorządów

Wyniki porównania prognozowanego poziomu wskaźnika ze zmodyfikowaną średnią określającą indywidualny maksymalny limit spłat dla każdej jednostki jednoznacznie wskazują, że znacznie zmniejszyłaby się grupa samorządów, które w 2014 r. nie spełniłyby tak obliczonej relacji - ze 138 do 57 jednostek.

Według Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, proponowana zmiana sposobu obliczania średniej z trzech lat ma, silne uzasadnienie ekonomiczne oraz lepiej oddaje sytuację finansową samorządów.

Jak czytamy w opracowaniu, wprowadzenie stosownej zmiany do ustawy o finansach publicznych pozwoli znacznej liczbie jednostek uniknąć problemu z uchwaleniem budżetu na rok 2014.

Nie rozwiąże jednak innych podnoszonych przez samorządy problemów, a w szczególności wpływu na poziom wskaźnika dochodów i wydatków incydentalnych np. wynikających z realizowanych programów z udziałem środków zagranicznych lub programów rządowych.

Nie uwzględni też zmian cyklu koniunktury gospodarczej przekładającego się na wysokość dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT oraz na wysokość dotacji i subwencji z budżetu państwa.

Poszukując odpowiedzi na pytanie „Ile samorządów będzie mieć w 2014 r. problem ze spełnieniem art. 243", rada wzięła pod uwagę fakt, że w ponad 20 proc. jednostek planowane wskaźniki jednoroczne w latach 2011 i 2012 zostały wykonane poniżej planowych, a więc niżej od tych, które były ujęte w opiniowanych przez izby projektach wieloletnich prognoz finansowych, z czego w ponad połowie niewykonanie to przekroczyło 1 proc.

Dlatego, jak tłumaczy rada, w chwili sporządzania analizy nie można było podać dokładnej liczby jednostek samorządu, które nie spełnią w 2014 r. relacji z art. 243. Można jedynie wskazać grupę potencjalnie zagrożonych, które mogą mieć istotny problem z uchwaleniem budżetu na 2014 r.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.