PARTNER PORTALU
  • BGK

Korzystanie w przetargu z OC innego podmiotu

  • Tomasz Konzal    20 kwietnia 2012 - 10:56
Korzystanie w przetargu z OC innego podmiotu

Polisa OC jako element mający poświadczyć zdolność ekonomiczną wykonawcy, nie może być udostępniana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przetargowym przez podmiot trzeci.




Możliwość żądania przez zamawiającego od wykonawcy polisy OC, wynika z art. 1 ust. 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Przepis ten stanowi, że zamawiający może żądać w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Podmiot startujący w przetargu ma prawo korzystać z zasobów innych podmiotów (podmiotów trzecich), nie biorących udziału w procedurze przetargowej. Uprawnienie to wypływa wprost z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (upzp). We wspomnianym artykule wymienione zostały zasoby jakimi może się wspomagać wykonawca, a są to wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów. Przy czym nie ma znaczenia charakter prawny łączący wykonawcę z podmiotem trzecim.

Uprawnienie wykonawcy wynikające z art. 26 ust. 2b upzp nie jest oczywiście niczym nieograniczone. Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności powinien przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W bardzo podobny sposób kwestie korzystania z zasobów podmiotów trzecich reguluje art. 47 ust. 2 Dyrektywy 2004/18/WE. Zgodnie z art. 47 ust. 2 wspomnianej dyrektywy wykonawca może, w stosownych sytuacjach oraz w przypadku konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on jednak w takiej sytuacji udowodnić instytucji zamawiającej, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami, np. przedstawiając w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów.

Najważniejsze pytanie jakie rodzi się po analizie przytoczonych przepisów, to kwestia, czy korzystanie przez wykonawcę z polisy OC innego podmiotu, mieści się w granicach korzystania z zasobów podmiotów trzecich? Kluczową kwestią wydaje się tu być stwierdzenie „zdolności finansowe” zawarte w art. 26 ust. 2b upzp. Z tego przepisu wynika, że polski ustawodawca świadomie rozróżnił zdolność finansową i ekonomiczną. Taka regulacja upzp nie nadaje prawa wykonawcy do posługiwania się zdolnością ekonomiczną podmiotu trzeciego.

Dlatego też, wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów trzecich tylko w kwestii zdolności finansowej. W art. 47 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE nie ma rozróżnienia pomiędzy zdolnością finansową i ekonomiczną, w związku z czym upzp jest obostrzeniem w stosunku do tej dyrektywy.

Należy zastanowić się, czy polisa OC poświadcza zdolność finansową czy ekonomiczną wykonawcy? Właściwym wydaje się zakwalifikowanie polisy OC do zdolności ekonomicznej wykonawcy, co powoduje brak możliwości posługiwania się przez wykonawcę polisą OC podmiotu trzeciego. Tak uznała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 2 listopada 2011 r. (sygn. akt KIO 2227/11), dotyczącym odwołania od wyniku przetargu.







×
KOMENTARZE (1)

  • jojo, 2012-04-20 14:24:28

    Bardzo konkretny i zwięzły artykuł.