PARTNER PORTALU
  • BGK

Koszty usług opiekuńczych ustala rada gminy

  • pt    9 sierpnia 2016 - 10:41
Koszty usług opiekuńczych ustala rada gminy
Uprawnienia własne rady nie mogą być przeniesione uchwałą na podmiot, który nie ma kompetencji do stanowienia prawa miejscowego (fot.fotolia)

Rada gminy nie może przekazać swoich własnych kompetencji do ustalania wysokości kosztu usług opiekuńczych ośrodkowi pomocy społecznej - uznał WSA w Poznaniu.
Prokurator Rejonowy w Środzie Wlkp. zaskarżył uchwałę tamtejszej Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania w całości wnosząc o stwierdzenie jej nieważności.

W zaskarżonej uchwale rada postanowiła o sposobie wyliczania opłaty za usługi, przy jednoczesnym braku wskazania bądź to kosztu jednostkowego za jedną godzinę tych usług, bądź też jakiegokolwiek innego sposobu umożliwiającego bezsporne ustalenie wysokości opłaty za godzinę usługi.

Uchwale tej zarzucono rażące naruszenie prawa (art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) poprzez uregulowanie jedynie zasad i podstaw przyznawania świadczenia oraz warunków zaistnienia obowiązku, wysokości i sposobu zwrotu wydatków za świadczenia w formie usług opiekuńczych z jednoczesnym brakiem wskazania kosztu jednostkowego za jedną godzinę tych usług, czy wskazania innego bezspornego sposobu ustalenia wysokości opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych.

Jak ocenił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, brak określenia ceny "za jedną godzinę usług" czyni całkowicie niemożliwym ustalenie opłaty w oparciu o zaskarżoną uchwałę.

Zdaniem WSA wskazano jedynie tabelarycznie, że wysokość obowiązku poniesienia opłaty stanowi proporcję wartości kryterium dochodowego i wysokości odpłatności liczonej od kosztu usług opiekuńczych.

Jednocześnie nie wskazano kosztu jednostkowego usług opiekuńczych, czy to poprzez wskazanie kosztu jednej godziny usług opiekuńczych, czy też innego sposobu umożliwiającego bezsporne ustalenie wysokości opłaty za jedną godzinę takich usług.

Co więcej, rada wbrew delegacji ustawowej w § 4 zaskarżonej uchwały, scedowała swe uprawnienie do ustalania wysokości ponoszonych przez świadczeniobiorcę opłat na ośrodek pomocy społecznej.

Jak podkreślił sąd, rada gminy nie może przekazać swoich własnych kompetencji do ustalania wysokości kosztu usług opiekuńczych ośrodkowi pomocy społecznej. Jest to jej własne uprawnienie, które nie może być przeniesione uchwałą rady na podmiot, który nie ma kompetencji do stanowienia prawa miejscowego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Jacek Malikowski, 2016-08-09 16:35:26

    Ledwie takową podjąwszy w Mierzęcicach uchwałę 27 czerwca br. - uwagi na brak w niej ustalonej ceny za 1 godz. usług opiekuńczych w kwocie 12, 50 zł - będziemy ją uchylać w sierpniu i uchwalać kolejną już, z wymaganą wysokością kosztu usług.