PARTNER PORTALU
  • BGK

Kto powinien obawiać się kontroli NIK w 2012 r?

  • AW    29 grudnia 2011 - 10:42
Kto powinien obawiać się kontroli NIK w 2012 r?

Kluczowe inwestycje drogowe i kolejowe, przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków, wykonane budżetu czy inwestycje realizowane w PPP - to tylko niektóre obszary, jakie dokładnie sprawdzi Najwyższa Izba Kontroli w przyszłym roku.
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uchwaliło plan pracy Izby na rok 2012. W sumie NIK przeprowadzi w roku 2012 ponad 200 kontroli. Sporo z nich będzie dotyczyło pracy i realizacji zadań samorządów.

W ramach zapewnienia bieżącej i długookresowej stabilności finansowej państwa NIK dokona m.in. analizy i oceny stosowania podatku od towarów i usług (VAT) od inwestycji komunalnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które finansują 75% inwestycji sektora finansów publicznych.

Badania kontrolne obejmą inwestycje prowadzone ze środków własnych, z udziałem dotacji z budżetu państwa, środków UE, środków innych JST oraz realizowanych w partnerstwie publiczno-prawnym. Pod lupę kontrolerzy wezmą także gospodarowanie majątkiem trwałym przez państwowe jednostki budżetowe .

- Przeprowadzone przez NIK w ubiegłych latach kontrole wskazywały na nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem trwałym, w tym w inwentaryzowaniu i ewidencjonowaniu mienia oraz w odprowadzaniu podatku od nieruchomości będących w zarządzie jednostek budżetowych. Gminy niejednokrotnie nie dysponowały pełnymi danymi niezbędnymi do ustalenia wysokości tego podatku. Izba zbada i oceni efekty gospodarowania wybranymi składnikami majątku trwałego państwowych jednostek budżetowych oraz realizację dochodów z podatku od nieruchomości - tak NIK tłumaczy konieczność tych kontroli.

Kontrole z lat poprzednich ujawniały duże nieprawidłowości w gospodarowaniu gminnym zasobem mieszkaniowym, dlatego i ta „działka" będzie nadal monitorowana.

- Niejednokrotnie wnioski o najem lokali komunalnych nie spełniały kryteriów uprawniających do ubiegania się o przydział. Gminy nie prowadziły monitoringu zawartych umów, nie odnotowując zmian w dochodach gospodarstw domowych najemców, rzutujących na prawo do zajmowania lokalu z zasobu. Nie badały też, czy w trakcie trwania umowy lokatorzy nie nabyli praw do innego mieszkania. Jest to tym bardziej istotny problem społeczny, że na najem mieszkania w tym trybie oczekuje ok. 125 tys. rodzin - wyjaśnia NIK.

Przeprowadzane przez NIK kontrole wydatków jednostek sektora finansów publicznych koncentrować się będą na kwestiach związanych z legalnością zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz ich gospodarnością (najczęściej w aspekcie wyboru wykonawców).

Izba dokona oceny stanu realizacji wniosków pokontrolnych, wśród nich eliminacji przypadków wykorzystywania pozycji dominującej przez spółki komunalne i przeprowadzenia analizy zgodności z prawem uchwał rad gmin dotyczących przystępowania samorządów do spółek prawa handlowego.

Kolejnym priorytetem pracy Izby w 2012 roku będzie poprawa skuteczności systemu edukacyjnego. Dlatego też zostaną skontrolowane rfekty kształcenia w szkołach podstawowych i średnich .

- Istotną przesłanką podjęcia kontroli były przeprowadzone przez NIK w ostatnich latach badania, które ujawniły mierne efekty kształcenia w polskich szkołach. Wskazywały one na nieprawidłowości dotyczące m.in. niezapewnienia uczniom możliwości wyboru nauczanego języka obcego i niezrealizowania minimalnego wymiaru zajęć z wybranego przedmiotu, niewłaściwego doboru podręczników szkolnych, niewystarczającej opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi - informuje NIK.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.