PARTNER PORTALU
  • BGK

Kto sporządza program gospodarowania odpadami wydobywczymi?

  • Filip Poniewski, prawnik w kancelarii KSP Legal & Tax Advice    20 września 2011 - 12:53
Kto sporządza program gospodarowania odpadami wydobywczymi?

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydobywczych to cele programu gospodarowania tymi odpadami. Kiedy dokument ten przedkłada staroście lub marszałkowi koncesjonariusz, a kiedy podmiot wykonujący prace? To zależy od zapisów umowy.
W toku prowadzenia prac wydobywczych nieodłącznym elementem działalności jest powstawanie odpadów wydobywczych. Najczęściej podmiotem prowadzącym prace wydobywcze jest jednocześnie podmiot, który posiada koncesję na wydobywanie. Jednak coraz częściej w prace wydobywcze angażuje się wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Powstaje wobec tego pytanie, który z tych podmiotów powinien posiadać zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi – czy właściciel koncesji, czy też może podmiot faktycznie wykonujący prace.

O obowiązku sporządzenia i przedłożenia programu gospodarowania odpadami właściwemu organowi, którym może być starosta powiatu, marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska, stanowi art. 8 ust. 1 ustawy z 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2008 roku Nr 138, poz. 865 ze zm.) zwana dalej: u.o.w. Celem tego programu jest zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych i ograniczanie ich ilości, ograniczanie ich wpływu na środowisko, zapewnienie w pierwszej kolejności odzysku odpadów wydobywczych, a następnie zapewnienie ich bezpiecznego unieszkodliwiania. Posiadacz odpadów powinien przedłożyć program gospodarowania odpadami wydobywczymi jeszcze przed rozpoczęciem działalności związanej z wytwarzaniem lub zagospodarowaniem odpadów wydobywczych.

Dodatkowo posiadacz odpadów, na podstawie art. 11 ust. 1 u.o.w., musi uzyskać decyzję, która zatwierdza przedłożony przez niego program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Dla rozstrzygnięcia problemu, który podmiot jest zobowiązany do uzyskania powyższej decyzji, kluczowe jest pojęcie posiadacza odpadów. Nie jest ono jednak zdefiniowane w ustawie o odpadach wydobywczych. Na mocy art. 1 ust. 3 u.o.w. należy przyjąć definicję posiadacza odpadów, która zawarta jest w ustawie z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 roku Nr. 39, poz. 251 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 13 tej ustawy, posiadaczem odpadów jest każdy, kto fizycznie włada odpadami, w tym wytwórca odpadów lub inna osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów.

Wytwórcą odpadów jest natomiast podmiot, którego działalność powoduje powstawanie odpadów. Jednak na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 22 ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia określonych w tym przepisie usług jest również podmiot, który świadczy tą usługę. Wskazywałoby to wprost na podmiot, który faktycznie prowadzi prace wydobywcze. W tym przypadku strony mogą się w umowie porozumieć co do tego, kto będzie posiadaczem odpadów po ich powstaniu w wyniku realizacji usług. Chociaż żaden przepis tak nie stanowi, umowa ta powinna zostać zawarta w formie pisemnej, głównie z uwagi na walor dowodowy dla organów ochrony środowiska.

Wobec powyższego, w przypadku zlecenia przez posiadacza koncesji prowadzenia prac wydobywczych innemu podmiotowi, to podmiot faktycznie wykonujący prace powinien uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydobywczymi.

Właściciel koncesji i podmiot faktycznie wykonujący prace wydobywcze mogą się jednak w umowie porozumieć i ustalić, że posiadaczem odpadów będzie właściciel koncesji. Na nim będzie ciążył wówczas obowiązek uzyskania wyżej wskazanej decyzji. Takie rozwiązanie będzie dla obu stron korzystne, jeśli podmiot świadczący usługi wydobywcze nie jest jedynym podmiotem faktycznie wykonującym prace wydobywcze, ale gdy obok niego sam właściciel koncesji również wykonuje te prace lub zawarł podobne umowy z innymi podmiotami.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.