PARTNER PORTALU
  • BGK

KWRiST, rządowe zadania zlecone: będą jednolite reguły finansowania

  • bad    26 marca 2015 - 11:01
KWRiST, rządowe zadania zlecone: będą jednolite reguły finansowania

Przedstawiciele strony samorządowej przedstawili swoją opinię m.in. na temat finansowania zadań zleconych, zwracając uwagę na sytuację najbiedniejszych gmin. Fot. MAC

Sytuacja najbiedniejszych gmin i nie uwzględnianie kosztów bieżących, przeszacowanie niektórych czynności i niedoszacowanie innych - na te elementy zwracają uwagę samorządowcy w kontekście finansowania zadań zleconych.
25 marca odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkaniu współprzewodniczyli Andrzej Halicki - minister administracji i cyfryzacji oraz Jan Grabkowski - starosta poznański, przedstawiciel Związku Powiatów Polskich. W posiedzeniu wzięli również udział wojewodowie.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. na temat finansowania zadań zleconych, w tym sposobu rozdysponowania rezerwy celowej na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejscowieniem niektórych czynności.

Informację dotyczącą prac związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiła Hanna Majszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Minister Hanna Majszczyk podkreśliła m.in., że konieczne jest dokonanie dalszego przeglądu tego rodzaju zadań i wypracowanie, co do zasady, jednolitych reguł ich finansowania. Zwróciła także uwagę na potrzebę określenia zadań, które będą podlegały dalszej standaryzacji w roku 2016.

Wojewoda małopolski Jerzy Miller oraz wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski podzielili się doświadczeniami związanymi ze stosowaną przez nich metodologię szacowania wysokości dotacji na zadanie zlecane samorządom. Także strona samorządowa przedstawiła swoją opinię na temat finansowania zadań zleconych zwracając m.in. uwagę na sytuację najbiedniejszych gmin i nie uwzględnianie kosztów bieżących, przeszacowanie niektórych czynności i niedoszacowanie innych.

Minister Andrzej Halicki podkreślił, że kwestia finansowania zadań zleconych jest niezwykle istotna i dlatego zaproponował reaktywowanie, w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zespołu do spraw strategicznych rozwiązań dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Podziękował także za wszystkie uwagi, propozycje i przykłady dobrych praktyk oraz zaangażowanie służące temu, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego rozpatrzyła 20 projektów ustaw, rozporządzeń i założeń do projektów ustaw. Członkowie Komisji uzgodnili m.in. projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych, projekt Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz projekt Ministerstwa Środowiska w sprawie Przejściowego Planu Krajowego.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.