PARTNER PORTALU
  • BGK

Lepsze ratingi Gdańska dzięki nadwyżce operacyjnej

  • AW    30 marca 2015 - 20:08
Lepsze ratingi Gdańska dzięki nadwyżce operacyjnej
Fitch Ratings podniósł ratingi Miasta Gdańska (fot.AW)

Podniesienie ratingów odzwierciedla dotychczasowe dobre wyniki operacyjne Gdańska oraz ostrożne zarządzanie finansowe, które w połączeniu ze znacznymi dochodami majątkowymi, zapewniają miastu wysoką zdolność do samofinansowania wydatków majątkowych.
Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gdańska dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej z “BBB+” do poziomu ”A-“ oraz krajowy rating długoterminowy z “AA-” do poziomu ”AA”.

Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w średnim okresie wyniki operacyjne Gdańska pozostaną dobre, pomimo presji na wydatki operacyjne.

Fitch zgodnie z podstawowym wariantem prognoz zakłada, że nadwyżka operacyjna Gdańska w średnim okresie wyniesie około 13-14 proc. dochodów operacyjnych, czyli będzie wyższa od średniej z lat 2011-2013.

Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że miasto utrzyma wysoką elastyczność finansową oraz, że będzie kontynuować skuteczną politykę kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, a dochody z podatków będą rosły, w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym w średnim okresie.

W 2014 r. nadwyżka operacyjna była wyjątkowo wysoka i wyniosła 16,6 proc. dochodów operacyjnych (12,1 proc. w 2013 r.), gdyż miasto utrzymało wzrost wydatków operacyjnych znacznie poniżej wzrostu dochodów operacyjnych.

Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne w 2014r. miały także dochody o jednorazowym charakterze związane z egzekucją spornej należności podatku od nieruchomości (48 mln zł). Jednak po wyłączeniu tego dochodu nadwyżka operacyjna Gdańskaa stanowiłaby 14,5 proc. dochodów operacyjnych i byłaby w dalszym ciągu wyższa od oczekiwań Fitch.

Fitch spodziewa się, że zadłużenie ogółem Gdańska po spadku z 1,4 mld zł na koniec 2012 r., ustabilizuje się na poziomie około 1,1 mld zł w latach 2015-2017. W relacji do dochodów bieżących zadłużenie ogółem wyniesie mniej niż 50 proc. w tym okresie (73 proc. w 2012 r).

Większość zadłużenia miasta zostało zaciągnięte w międzynarodowych instytucjach finansowych, co zapewnia stosunkowo niski koszt finansowania, długi okres zapadalności oraz równomierny profil spłaty długu. W 2014 roku Gdańsk wykorzystał wolne środki na przedterminową spłatę 50 mln zł wysoko oprocentowanych obligacji. W 2015 r. Miasto planuje spłacić przed terminem dalsze 83 mln zł kosztownego długu.

Fitch spodziewa się, że w latach 2015-2017 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną bezpieczne. Obsługa zadłużenia może wynieść około 35 proc. nadwyżki operacyjnej (po wyłączeniu przedterminowej spłaty długu). Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej utrzyma się poniżej 5-ciu lat, czyli znacznie poniżej ważonej średniej zapadalności długu wynoszącej 15 lat.

Władze Miasta prowadzą ostrożną politykę budżetową, co gwarantuje utrzymanie dobrych wyników operacyjnych pomimo ciągłej wysokiej presji na wydatki operacyjne, spowodowanej przede wszystkim przekazywanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna. Dodatkowa presja na budżet mMiasta związana jest z koniecznością utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury.

Fitch spodziewa się, że wydatki majątkowe Gdańska w latach 2015-2017 mogą wynieść łącznie 2 mld zł (tj. średnio 25 proc.wydatków budżetowych rocznie), w związku przygotowaniami miasta do realizacji inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Pomimo prognozowanego poziomu wydatków majątkowych, Fitch spodziewa się, że zapotrzebowanie Gdańska na dług pozostanie ograniczone, gdyż zdolność Gdańska do finansowania inwestycji z własnych środków jest ponad przeciętna pośród polskich miast ocenianych przez Fitch. Ponad 80 proc. wydatków majątkowych może być sfinansowana dochodami majątkowymi (głównie dotacjami z budżetu UE oraz państwa) oraz nadwyżką
bieżącą miasta.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.