PARTNER PORTALU
  • BGK

Lista urzędowych delegacji burmistrza to także informacja publiczna

  • pt    8 lipca 2016 - 09:29
Lista urzędowych delegacji burmistrza to także informacja publiczna

Wydatki przeznaczone na delegacje służbowe niewątpliwie należą do sfery wydatków publicznych (fot, fotolia)

• Nie ma innej możliwości kontroli zasadności kosztów wyjazdów służbowych, które pokrywane są ze środków publicznych, jak tylko kontrola społeczna – uznał jeden z mieszkańców Ozimka żądając udostępnienia listy delegacji burmistrza.
• WSA zawyrokował, że wykaz delegacji burmistrza jest informacją publiczną, podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Jeden z mieszkańców Ozimka, powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wystąpił w październiku 2015 roku do burmistrza o przesłanie na podany adres mailowy skanów wszystkich poleceń wyjazdów służbowych (delegacji), które były wystawione na burmistrza od dnia objęcia przez niego funkcji oraz skanów wszystkich delegacji zagranicznych finansowanych ze środków gminy Ozimek.

W odpowiedzi burmistrz Ozimka poinformował wnioskodawcę, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej, a tym samym brak jest podstaw do ich udostępnienia.

Mieszkaniec  złożył skargę do WSA w Opolu na bezczynność burmistrza, domagając się zobowiązania organu do udzielenia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, ukarania burmistrza grzywną za nieudzielenie informacji w ustawowym terminie oraz zasądzenia kosztów postępowania.

Skarżący podkreślił, że nie ma innej możliwości kontroli zasadności kosztów wyjazdów służbowych, które pokrywane są ze środków publicznych, jak tylko kontrola społeczna.

WSA w Opolu uznał, że w świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., nie ma wątpliwości, że burmistrz Ozimka, będąc organem władzy publicznej jest obowiązany do udzielenia informacji publicznej.

Zdaniem sądu, za bezsporne zaś trzeba uznać, że informacja, o jaką wystąpił skarżący jest informacją publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie u.d.i.p. Wnioskowana informacja jest bowiem rodzajem informacji o treści dokumentów, w tym w szczególności o dysponowaniu majątkiem i środkami publicznymi.

Ponadto – dodał sąd - wydatki przeznaczone na delegacje służbowe niewątpliwie należą do sfery wydatków publicznych. Zgodnie zaś z brzmieniem art. 9 pkt 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego tworzą sektor finansów publicznych.

Sąd przypomina, że w rozdziale 4 działu 1 tej ustawy została uregulowana jedna z naczelnych zasad rządzących gospodarką środkami publicznymi, zasada jawności finansów publicznych, wyrażona w art. 33 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, od której przewiduje się jedynie dwa wyjątki. Jawność może być wyłączona w stosunku do środków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie zostało uznane za informację niejawną na podstawie odrębnych przepisów lub jeżeli wynika to z umów międzynarodowych.

Zasada jawności gospodarki środkami publicznymi

Jak dodano w uzasadnieniu zasada jawności gospodarki środkami publicznymi jest zatem zasadą, która musi być bezwzględnie przestrzegana przez każdą jednostkę dysponującą publicznymi środkami finansowymi.

WSA podkreślił, że wydatkujący środki publiczne podlegają kontroli odpowiednich urzędów oraz kontroli ze strony samych obywateli.

WSA przypomniał także, że zgodnie z art. 13 ust. 1 u.d.i.p., udostępnianie informacji publicznej na wniosek winno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeśli zaistnieje podstawa do pobrania opłaty, urząd powiadamia wnioskodawcę o jej wysokości, w terminie 14 dni do dnia złożenia wniosku i następnie udostępnia informację zgodnie z wnioskiem po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: