PARTNER PORTALU
  • BGK

Mądrzejsze przetargi na pojazdy?

  • AZA    15 marca 2011 - 22:43

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych po zakończonych już konsultacjach trafi na obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Nowe rozporządzenie - jak czytamy w uzasadnieniu - wynika z potrzeby "dokonania regulacji prawnej wynika z konieczności przeprowadzenia implementacji dyrektywy 2009/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 120 z 15.05.2009, str. 5)".

Jego istotą jest taka zmiana procedury przetargowej przy zakupie pojzdów by podczas oceny ofert oprócz ceny zakupu uwzględniano także parametry ekonomiczne i ekologiczne.

Przewiduje się, że wejście w życie rozporządzenia spowoduje pozytywny wpływ na finanse publiczne poprzez obniżenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów używanych przez podmioty publiczne. Podmioty zakupujące pojazdy samochodowe w procedurze zamówień publicznych będą obowiązkowo uwzględniać parametry energetyczne i emisyjne zamawianych pojazdów.
Wprowadzenie tych kryteriów dla porównania zgłoszonych ofert, w szczególności przy zastosowaniu wartości pieniężnych (kwot) odzwierciedlających koszty zużycia energii i emisji podczas założonego cyklu użytkowania pojazdu można uznać za skuteczne podejście ekonomiczne, które poprawi gospodarność i przejrzystość w zakresie kosztów eksploatacji i kosztów społecznych w odniesieniu do „publicznych” pojazdów samochodowych, a także zwróci w większym stopniu uwagę kadry odpowiedzialnej za flotę pojazdów na te aspekty.

Dzięki proponowanemu rozwiązaniu przy zakupie pojazdu brana będzie pod uwagę nie tylko sama jego cena lecz także koszty wynikające ze zużycia energii i emisji substancji w trakcie jego eksploatacji (odzwierciedlające częściowo tzw. koszty zewnętrzne). Różnice kosztów zużycia energii i emisji pomiędzy oferowanymi pojazdami są często znacznie większe niż różnice cen samych pojazdów i dla sumarycznych kosztów (zakupu i eksploatacji pojazdu) dla podmiotu to one mogą mieć decydujące znaczenie. W zależności od reakcji producentów motoryzacyjnych może wystąpić ewentualne podniesienie ceny w przypadku pojazdów energooszczędnych, napędzanych alternatywnie czy o mniejszej emisji, ale dotychczasowa obserwacja zmian cen pojazdów w warunkach konkurencyjnego rynku wskazuje, że niekoniecznie musi wystąpić takie zjawisko.

Nie przewiduje się powstania dodatkowych kosztów wynikających z czynności wykonywanych przez podmioty przeprowadzające zamówienia publiczne, ponieważ podmioty te powszechnie stosują już wymagania np. w zakresie zużycia paliwa, rodzaju napędu czy też emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do zakupywanych pojazdów.

Można się spodziewać pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne dzięki polepszeniu parametrów energetyczno-emisyjnych eksploatowanego parku pojazdów. Zakupywane pojazdy samochodowe, mające uzupełnić lub zastąpić już eksploatowane pojazdy dzięki uwzględnieniu obowiązkowych kryteriów, będą charakteryzować się wyższą efektywnością energetyczną i mniejszą emisją zarówno gazów cieplarnianych jak i zanieczyszczeń, a tym samym pozwolą zmniejszyć względne zapotrzebowanie na energię (presję na zasoby naturalne) oraz ładunki zanieczyszczeń wprowadzane do powietrza.

Ponieważ znacząca większość podmiotów objętych regulacją eksploatować będzie pojazdy na terenach zurbanizowanych, oczekiwać można w szczególności pozytywnego wpływu na jakość powietrza miejskiego. Preferencje dla pojazdów o wysokiej efektywności energetycznej oraz napędzanych i zasilanych alternatywnie, w tym odnawialnymi źródłami energii i paliwami, przyczynią się do poprawy sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych i wpływu na zmiany klimatu.

Projekt rozporządzenia został przesłany w ramach konsultacji społecznych do 33 podmiotów, w tym do wszystkich marszałków województw oraz organizacji samorządowych.

Projekt wraz z opiniami dostępny jest w dziale MULTIMEDIA

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.