PARTNER PORTALU
 • BGK

Mamy gotowy projekt reformy reformy śmieciowej - co się zmieni?

 • Piotr Toborek    13 marca 2014 - 14:00
Mamy gotowy projekt reformy reformy śmieciowej - co się zmieni?

Już nie wójt czy burmistrz, a naczelnik urzędu skarbowego ma być odpowiedzialny za ściąganie należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina ma zapewniać właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych - takie m.in. zmiany w ustawie o gospodarce odpadami zawiera projekt nowelizacji opracowany przez grupę posłów PO.
Posłowie Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem Tadeusz Arkita zakończyli dzisiaj (13 marca) prace nad projektem noweli tzw. ustawy śmieciowej. W tej chwili trwa zbieranie podpisów pod projektem. Jako pierwsi prezentujemy jej treść i uzasadnienie poczynionych zmian.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali wprowadza najpilniejsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędne dla uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych przy ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (całość znajdziecie w multimediach).

Jak piszą posłowie PO w uzasadnieniu jest to uwzględnienie najczęściej zgłaszanych problemów utrudniających stosowania ustawy, zgłaszanych przez gminy, przedsiębiorców uczestniczących w odbieraniu i gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz przez właścicieli nieruchomości.

Nie zostały objęte zakresem projektowanej nowelizacji zmiany problemowe, wymagające pogłębionej analizy, jak chociażby wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r., który orzekł o konieczności uzupełnienia przez ustawodawcę przepisu art. 6k o określenie maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także nałożył obowiązek zmiany przepisów dotyczących zwolnień przedmiotowych i dopłat - tego rodzaju zmiany mają być przedmiotem odrębnej nowelizacji (nad tą pracuje zespół powołany przez ministra środowiska Macieja Grabowskiego).

Część zmian ma charakter czyszczący i doprecyzowujący przepisy ustawy.

W art. 2 zostały np. wprowadzone zmiany doprecyzowujące pojęcie właściciela nieruchomości, wskazano na kim ciążą obowiązki w przypadku gdy kilka podmiotów równocześnie spełnia definicję właściciela nieruchomości.

Doprecyzowano obowiązki gmin w zakresie sporządzania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza taka ma zostać sporządzona w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy i będzie podlegać publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej BIP urzędu gminy.

Sprecyzowane zostało pojęcie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) poprzez wskazanie, iż mają one stacjonarny charakter (co jednoznacznie przesądza, iż mobilne formy zbierania odpadów nie mogą być potraktowane jako wypełnienie obowiązku utworzenia PSZOK-a przez gminę).

W art. 9c wskazano, iż prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru odbierających odpady komunalne, tylko zezwolenia na zbieranie odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Jednocześnie został określony minimalny zakres odpadów komunalnych przyjmowanych przez taki punkt, są to: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, popiół z palenisk domowych oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne a także odpady, które dodatkowo mogą zostać określone w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Środowiska.

Obowiązkiem selektywnego zbierania objęto popiół z palenisk domowych, tak aby nie był usuwany łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, co powoduje zanieczyszczenie pozostałych odpadów pozyskiwanych ze zmieszanych odpadów i trudności z eksploatacją instalacji do sortowania odpadów (np. nadmierne pylenie lub oblepianie urządzeń).


Multimedia

KOMENTARZE (5)

 • gmina wiejska , 2014-03-17 09:12:15

  Zwracaliśmy się jako gmina wiejska zapytaniem do Ministerstwa Środowiska w jaki sposób można przyjąć do poziomu odzysku odpady zielone , które rolnicy składują na kompostownikach od 3 miesięcy oczekujemy odpowiedzi i nic . Zmiany projektu ustawy też o tym nie mówią w takim przypadku jak gminy wiejs...kie mają "zmusić" rolników by oddawali odpady zielone i odpadki kuchenne jest absurd  rozwiń
 • ekspert, 2014-03-14 07:16:14

  Zmiany w ustawie powinni opracować fachowcy z branży a nie przypadkowi ludzie nie mający pojęcia o problemie. Gdzie w zmianie ustawy jest zapis o nieobowiązkowych przetargach dla spółek i zakładów budżetowych gminnych w związku ze zmienioną dyrektywą UE nr 2014/24/UE art 12.
 • gość, 2014-03-13 19:31:12

  Dlaczego tak niska instancja? Może lepiej niech odpowiada premier, a jego nadzoruje prezydent? W gminach, ktore posiadają budżetowe zaklady oczyszczania tzw. "rewolucja smieciowa" nic nie zmieniła, oprócz tego, że kierownik takiego zakładu musi skladac raporty do urzędnika o skali segregac...ji. Pomijam juz fakt, że przybyło tych urzędników, co więcej kosztuje podatnika, jak rownież wzrost cen. Nawet nie bedę spekulował, ilu ich przybędzie w US. Natomiast jak będzie kontrolowana liczba mieszkańców na danej posesji, skoro PO znosi obowiązek meldunkowy? Czy nie taniej i bardziej skutecznie byloby częstsze zaglądanie na fora poświęcone tematowi selektywnej zbiórki i popracowanie nad sensownymi propozycjami zgłaszanymi przez piszących swoje opinie - jak chocby opinie do tego artykułu, np.@ w.potęga? Wystarczy od czasu do czasu stanąc obok swoich, cokolwiek marnych umiejętności i wybujałego ego i skorzystać z rad mądrzejszych od siebie!  rozwiń