PARTNER PORTALU
  • BGK

Mandat radnego można wygasić bez zgody rady

  • pt    27 marca 2017 - 15:52
Mandat radnego można wygasić bez zgody rady
Uchwała rady gminy o wygaśnięciu mandatu jedynie stwierdza ten fakt, nie konstytuuje go (fot.fotolia)

Wojewoda podlaski wezwał radę gminy do wygaszenia mandatu jednego z radnych. Rada podjęła jednak uchwałę nie stwierdzającą przesłanek do wygaśnięcia mandatu. Wojewoda wygasił mandat bez zgody rady i wygrał spór administracyjny.
• WSA wyjaśnił, że uchwała rady gminy o wygaśnięciu mandatu jedynie stwierdza ten fakt, nie konstytuuje go.

• Zdaniem radnych pobranie wynagrodzenia za wykonanie usługi nie oznacza korzystania z mienia gminnego.

• Mienie komunalne stanowią nie tylko nieruchomości gruntowe oraz budynki, budowle, ale także środki pieniężne – uznał WSA.

Wojewoda wezwał radę jednej z podlaskich gmin do podjęcia uchwały stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego. Podstawą do wezwania był fakt prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

Wojewoda zawarł w wezwaniu uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. Poinformował, że w przypadku niewykonania wezwania w wyznaczonym terminie, zostanie wydane rozstrzygnięcie nadzorcze.

Rada gminy podjęła jednak uchwałę nie stwierdzającą przesłanek do wygaśnięcia mandatu radnego. Uzasadniła swoje stanowisko dokonując odmiennej od wojewody oceny przesłanki z art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Uznała, że realizacja umowy w postaci przygotowania i dowożenia posiłków dla dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" nie stanowi korzystania przez radnego z mienia komunalnego.

Wykorzystanie mienia gminy

Radny, jak wskazano, nie złamał ani zakazu z art. 24 d u.s.g. ani art. 24 f tej ustawy, bowiem nie doszło do wykorzystania przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej mienia gminy. A jak stwierdzili radni - pobranie wynagrodzenia za wykonanie usługi nie oznacza korzystania z mienia gminnego.

W efekcie, zarządzeniem zastępczym wojewoda stwierdził (po wcześniejszym powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej) wygaśnięcie mandatu radnego.

Wojewoda wskazał, że zajęcie negatywnego stanowiska przez radę obligowało go, jako organ nadzoru do wydania zarządzenia zastępczego.

Radni złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję wojewody, w uzasadnieniu dowodzili, że wojewoda nie miał uprawnień do podjęcia zarządzenia zastępczego w sytuacji podjęcia przez radę uchwały odmawiającej wygaszenia mandatu radnego.

Wojewoda, jak dowodzono, w sytuacji nieaprobowania tej uchwały mógł stwierdzić w terminie 30 dni jej nieważność. Skoro tego nie uczynił, nie jest obecnie uprawniony do zwalczania negatywnej uchwały rady za pomocą zarządzenia zastępczego.

Wydanie zarządzenie zastępczego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał jednak, że wydanie zarządzenia zastępczego było dopuszczalne i nie nastąpiło z naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Jak tłumaczył sąd, wojewoda jako organ nadzoru ma co prawda prawo, wynikające z powołanego przepisu, do stwierdzenia nieważności podjętej przez organ gminny uchwały, to do możliwości wygaśnięcia mandatu radnego została przewidziana odrębna od ogólnej określona procedura. Samo bowiem wygaśniecie mandatu radnego następuje z mocy prawa.

WSA wyjaśnił, że uchwała rady gminy o wygaśnięciu mandatu jedynie stwierdza ten fakt, nie konstytuuje go.

Jeżeli rada nie wyda aktu potwierdzającego wygaśnięcie mandatu radnego, aktualizuje się procedura zawarta w art. 98 a ust. 1 i 2 u.s.g.: Wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni a w razie bezskutecznego upływu terminu, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Rebus, 2017-04-05 20:07:48

    Moim zdaniem to nie jest tak do końca. Jeśli tą usługę mu zlecono w ramach przeprowadzonego przetargu który wygrał to nie było przesłanek aby odmówić podpisania umowy. A Pzp nie zabrania brać udziału w przetargu radnym.
  • miś kolabor, 2017-03-27 22:37:08

    Można prosić o sygnaturę sprawy?