PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo o deficycie samorządów

  • sejm.gov.pl    13 października 2011 - 22:49

Hanna Majszczyk podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów 23 sierpnia odpowiedziała w Sejmie na interpelację dotyczącą skutków ograniczania deficytu sektora finansów publicznych kosztem finansów jednostek samorządu terytorialnego. Oto treść odpowiedzi.
W celu wypracowania wspólnych rozwiązań od początku prac zmierzających do ograniczenia deficytu sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, minister finansów współpracuje ze stroną samorządową. W tej kwestii zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy stroną rządową i samorządową i przedstawione w trakcie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 25 maja br. Zgodnie z osiągniętym porozumieniem łączny deficyt podsektora samorządowego zostanie obniżony w roku 2012 o 0,4 punktu procentowego PKB.

Ograniczenie to dotyczyć będzie całego podsektora samorządowego, nie zaś poszczególnych jednostek. Przyjęte porozumienie zapewni przewidywalność i stabilność finansów publicznych. Mając na uwadze ww. przyjęte założenia dotyczące ograniczenia deficytu z jednej strony, z drugiej zaś przedstawioną przez jednostki samorządu terytorialnego prognozę wyników ich budżetów w wieloletnich prognozach finansowych, brak jest podstaw do twierdzenia, że realizacja założeń mogłaby przyczynić się do zmniejszenia możliwości inwestycyjnych jednostek samorządu, a co za tym idzie zahamowania tempa rozwoju kraju.

Przyjęte rozwiązania będą stanowiły swojego rodzaju zabezpieczenie dla stabilności finansów publicznych w obszarze jednostek samorządu terytorialnego. W chwili obecnej minister finansów oczekuje na uzgodnione w ramach strony samorządowej stanowisko dotyczące mechanizmów kontroli deficytu podsektora samorządowego. Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego oraz rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

W każdym rządowym projekcie aktu prawnego znajduje się ocena skutków regulacji, w której opisuje się m.in. skutki aktu dla jednostek samorządu terytorialnego. Podejmowane są wszelkie działania, aby nie nakładać nowych obowiązków, a każdy akt związany z jednostkami samorządu terytorialnego przesyłany jest do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Według kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego w 2008 r. wyniosło 1311 mln zł, a za I półrocze 2011 r. zadłużenie to wyniosło 2537 mln zł. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiadają osobowość prawną, a ich samodzielność podlega ochronie sądowej.

Kwestie te regulują tzw. przepisy ustrojowe samorządu terytorialnego. W przypadku gmin stanowi o tym art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). W kontekście długu generowanego przez jednostki samorządu powyższe reguły ustrojowe oznaczają, iż nie jest możliwe wkraczanie w ich działalność, jeżeli spełniają one ustawowe limity dotyczące zadłużenia i jego spłaty.

Należy dodać, iż nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych sprawują regionalne izby obrachunkowe. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.