PARTNER PORTALU
  • BGK

MSW za jednolitą ewidencją straży gminnych

  • AW    5 grudnia 2011 - 17:22
MSW za jednolitą ewidencją straży gminnych

Do 8 grudnia minister spraw wewnętrznych czeka na uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży.
Projekt rozporzadzenia (publikujemy je poniżej w dziale Multimedia) trafił na biurka m. in. ministrów, wojewódów oraz do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

We wstępie projketu, odnoszącym się do informacji teleadresowych straży zapis „status organizacyjny” zmieniono na „samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze gminy*”, z możliwością skreślenia niepotrzebnego zapisu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o strażach gminnych, straż jest jednostką organizacyjną gminy. Rada gminy może jednak postanowić o umiejscowieniu straży w strukturze urzędu gminy. Proponowana zmiana, z założenia porządkowa, ma tym samym na celu ułatwienie określenia statusu organizacyjnego danej straży gminnej (miejskiej).

Zmiana budowy Części I załącznika dotyczacego ewidencji etatów jest przede wszystkim zmianą porządkującą i określającą formę tabelaryczną dla gromadzonych danych w przedmiotowym zakresie.

Projekt przewiduje, że dane statystyczne gromadzone przez poszczególne straże, odnoszące się do ewidencji etatów wykazywać będą również wymiar etatu dla poszczególnych stanowisk. Jak bowiem wynika z informacji przekazywanych do MSW, w strażach gminnych (miejskich) strażnicy, jak również pracownicy administracyjni, zatrudniani są na różne części etatu, w tym, poza pełnym etatem, również na ¾ etatu, czy ½ etatu.

Dotychczasowy sposób zbierania informacji w tym zakresie wskazuje, że etaty, w tym w niepełnym wymiarze, są sumowane. W praktyce powoduje to nierzetelny obraz liczby faktycznych etatów w strażach gminnych (miejskich), jak również przyczynia się do tego, że przekazywane dane odbiegają od rzeczywistego stanu etatowego w strażach.

Przyjęcie proponowanej w projekcie zasady ewidencjonowania etatów umożliwi, zdaniem projektodawcy, uzyskanie informacji o faktycznej liczbie etatów w strażach, a ponadto uwidoczni sposób wykorzystania tychże etatów.

Propozycja nowelizacji załącznika w zakresie sposobu ewidencjonowania wyposażenia straży gminnej (miejskiej) odnosi się jedynie do propozycji ujęcia przedmiotowych danych w formie tabelarycznej oraz dodania kolumny „liczba”, odnoszącej się do liczby poszczególnych rodzajów wyposażenia straży gminnej (miejskiej).

Projekt załącznika, w części odnoszącej się do informacji o ujawnionych wykroczeniach i sposobie reakcji wobec ich sprawców dostosowany został do uprawnień strażników gminnych (miejskich). W tabeli dopisane bowiem zostały kolejne przepisy, w których określone są wykroczenia, za które strażnicy posiadają uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Rozporzadzenie ma wejść w życie z Nowym Rokiem i ma na celu ujednolicenie strażom gminnym (miejskim) jednolitego gromadzenia danych statystycznych od poczatku nowego okresu sparozdawczego czyli od 1 stycznia 2011. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.