PARTNER PORTALU
  • BGK

Na cmentarzu zgodnie z prawem

  • wer    24 listopada 2011 - 19:36
Na cmentarzu zgodnie z prawem

Wojewoda dolnośląski w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził, że radzie gminy nie wolno ustalać opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.
W rozstrzygnięciu nadzorczym w sprawie uchwały Nr XI/59/2011 rady gminy Janowice Wielkie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego oraz regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Janowicach Wielkich wojewoda dolnośląski stwierdził nieważność owej uchwały.

Według organu nadzoru uchwała wykracza poza zakres upoważnienia, które zostało zawarte w art. 40 ust. 2 pkt 3 i pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą rada gminy upoważniona jest do ustanowienia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Niemniej jednak jak czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody: '' w zakresie pojęcia 'zasady i tryb korzystania' nie zawiera się natomiast upoważnienie do ustalania ścisłej wysokości opłat, przewidzianych za korzystanie z terenów i urządzeń, albowiem oznaczałoby to wprowadzenie cen urzędowych, sztywnych, do czego rada gminy nie jest upoważniona''.

Ponadto także delegacja z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym upoważnia radę do określenia jedynie ''zasad zarządu mieniem gminy", co oznacza, że także na tej podstawie rada gminy nie jest upoważniona do stanowienia o konkretnych cenach za korzystanie z mienia gminy.

Podstawę do ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego stanowi, wskazany w podstawie prawnej uchwały, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 ze zm.), zgodnie z którym organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

Co więcej organ nadzoru wskazuje na nieprawidłowość regulacji zawartej w § 11 Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Janowicach Wielkich stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/59/2011. Rada gminy Janowice Wielkie postanawia w nim, że: ''Firmy, które prowadzą prace na terenie Cmentarza Komunalnego takie jak : usługi pogrzebowe, kamieniarskie lub budowa grobowców ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku swoich działań i zobowiązane są do ich natychmiastowego usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zarządcę Cmentarza Komunalnego. Dotyczy to również sprzątania terenu, wywiezienia nadmiaru gruntu, zdemontowanych nagrobków, kamieni, korzeni itp. powstałych w wyniku wykonywanej usługi".

Tak więc zdaniem wojewody, rada gminy nie posiadała upoważnienia do zamieszczania w akcie prawa miejscowego regulacji dotyczących zakresu odpowiedzialności cywilnej - zarówno kontraktowej, jak i deliktowej, stron określonego stosunku prawnego. Postanowienia dotyczące zakresu wzajemnych roszczeń i odpowiedzialności mogą zostać zawarte jedynie w ustawie lub na mocy czynności prawnej (np. umowy).

W rozstrzygnięciu nadzorczym czytamy ponadto, że należy też wskazać: ''na przepisy art. 415 i nast. Kodeksu cywilnego, które regulują kwestię odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. Wobec tego regulacja taka nie znajduje uzasadnienia w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym''.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.