PARTNER PORTALU
  • BGK

Niełatwo odebrać radnemu mandat

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    9 maja 2011 - 05:46

Mimo prawomocnego skazania radnego przez sąd w procesie karnym o wygaśnięciu jego mandatu rozstrzyga orzeczenie sądu administracyjnego.
Samorządowa ordynacja wyborcza przewiduje przypadki, w których radny traci uprawnienie do sprawowania mandatu w organie stanowiącym gminy (powiatu, województwa) – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Są to m.in. sytuacje, kiedy radny odmawia złożenia ślubowania, nie składa w ustawowym termie, oświadczenia o swoim stanie majątkowy, narusza samorządowe przepisy antykorupcyjne czy też traci prawo wybieralności np. w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem karnym.

Podobne przypadki skutkujące utratą zajmowanej funkcji przewiduje w stosunku do szefów gminy ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

W praktyce najczęściej do wygaśnięcia mandatu samorządowca dochodzi w przypadku wydania przez sąd prawomocnego wyroku karnego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

W takiej sytuacji zgodnie z ustawami wyborczymi obowiązkiem rady jest podjęcie uchwały wygaszającej mandat samorządowca. Samorządowcy mają na to trzy miesiące w przypadku członka rady oraz miesiąc, gdy chodzi o wójta. Termin ten jest liczony od daty wydania prawomocnego wyroku.

Taka decyzja radnych przekazywana jest niezwłocznie zainteresowanemu i przesyłana wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu. Od uchwały rady stwierdzającej wygaśnięcie mandatu zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia uchwały.

Wojewódzki sąd administracyjny na jej rozpoznanie ma 14 dni. W takim samym czasie zainteresowany może również skierować skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem uprawomocnienia wyroku sądu. Oznacza to, że dopiero w tej dacie radny czy wójt traci legitymację do wykonywania swojej funkcji. – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • jędrek, 2011-05-30 10:32:21

    Z szacunku dla wyborców, odwołuje ten kto powołuje