PARTNER PORTALU
  • BGK

Nieudostępnienie informacji publicznej ze względu na ograniczenia technologiczne

  • MN    1 września 2016 - 10:52
Nieudostępnienie informacji publicznej ze względu na ograniczenia technologiczne
Stowarzyszenie zaznaczyło, że nie posiada kserokopiarki czy skanera, aby udostępnić dokumenty we wskazanej przez wnioskodawcę formie (fot. pixabay)

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie - głosi wyrok WSA w Warszawie.
WSA w Warszawie, wyrokiem z dnia 8 października 2015 r. (sygn. II SA/Wa 962/15), uznał, że należy umorzyć postępowanie w sprawie udostępniania informacji publicznej w sytuacji, gdy występuje brak sprzętu do jej zeskanowania, a wnioskodawca nie wnosi o inną formę udostępnienia informacji.

Do stowarzyszenia, jako podmiotu realizującego zadania z wykorzystaniem środków publicznych, wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci zestawienia umów cywilnoprawnych za 2013 rok, zawierającego co najmniej oznaczenie daty, strony umowy, wartości umowy oraz jej przedmiotu, w oparciu o rejestr umów, o ile rejestr taki jest prowadzony oraz udostępnienie kopii treści umów cywilnoprawnych za rok 2013, w sytuacji, gdy stowarzyszenie nie prowadzi rejestru umów.

Stowarzyszenie odpowiedziało, że nie prowadzi rejestru umów, ani nie posiada kserokopiarki czy skanera, aby udostępnić dokumenty we wskazanej przez wnioskodawcę formie. W związku z tym zaproponowano, że dokumenty mogą zostać udostępnione w siedzibie stowarzyszenia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Wnioskodawca nie odpowiedział na powyższą propozycję i wniósł skargę na bezczynność.

Zdaniem sądu: W toku rozpatrywania skargi WSA w Warszawie w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. (sygn. II SAB/Wa 634/13) stwierdził bezczynność stowarzyszenia wskazując na brzmienie art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W dalszej części przepisu ustawodawca wskazał też, że jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Stowarzyszenie musiało też wskazać, że nie prowadzi rejestru umów.

Gdy wspomniany wyrok się uprawomocnił, stowarzyszenie wydało decyzję umarzającą postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem. W uzasadnieniu decyzji umarzającej wskazano, że stowarzyszenie jest małym podmiotem, opartym w zasadzie wyłącznie o pracę społeczną wolontariuszy, w związku z tym nie dysponuje środkami technicznymi jak sprzęt biurowy, który byłby przeznaczony do skanowania dokumentów.

Wnioskodawca wniósł skargę na powyższą decyzję WSA w Warszawie, ale sąd - wyrokiem z dnia 8 października 2015 r. (sygn. II SA/Wa 962/15) – oddalił ją i przyznał rację stowarzyszeniu. Wnioskodawca w żaden sposób nie odniósł się do faktu, że stowarzyszenie zaproponowało udostępnienie umów w swojej siedzibie, ze względu na brak kserokopiarki czy skanera. Postępowanie stowarzyszenia było więc w tym przypadku należyte.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.