Nieudostępnienie informacji publicznej ze względu na ograniczenia technologiczne

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie - głosi wyrok WSA w Warszawie.
Nieudostępnienie informacji publicznej ze względu na ograniczenia technologiczne
Stowarzyszenie zaznaczyło, że nie posiada kserokopiarki czy skanera, aby udostępnić dokumenty we wskazanej przez wnioskodawcę formie (fot. pixabay)

WSA w Warszawie, wyrokiem z dnia 8 października 2015 r. (sygn. II SA/Wa 962/15), uznał, że należy umorzyć postępowanie w sprawie udostępniania informacji publicznej w sytuacji, gdy występuje brak sprzętu do jej zeskanowania, a wnioskodawca nie wnosi o inną formę udostępnienia informacji.

Do stowarzyszenia, jako podmiotu realizującego zadania z wykorzystaniem środków publicznych, wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci zestawienia umów cywilnoprawnych za 2013 rok, zawierającego co najmniej oznaczenie daty, strony umowy, wartości umowy oraz jej przedmiotu, w oparciu o rejestr umów, o ile rejestr taki jest prowadzony oraz udostępnienie kopii treści umów cywilnoprawnych za rok 2013, w sytuacji, gdy stowarzyszenie nie prowadzi rejestru umów.

Stowarzyszenie odpowiedziało, że nie prowadzi rejestru umów, ani nie posiada kserokopiarki czy skanera, aby udostępnić dokumenty we wskazanej przez wnioskodawcę formie. W związku z tym zaproponowano, że dokumenty mogą zostać udostępnione w siedzibie stowarzyszenia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Wnioskodawca nie odpowiedział na powyższą propozycję i wniósł skargę na bezczynność.

Zdaniem sądu: W toku rozpatrywania skargi WSA w Warszawie w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. (sygn. II SAB/Wa 634/13) stwierdził bezczynność stowarzyszenia wskazując na brzmienie art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W dalszej części przepisu ustawodawca wskazał też, że jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Stowarzyszenie musiało też wskazać, że nie prowadzi rejestru umów.

Gdy wspomniany wyrok się uprawomocnił, stowarzyszenie wydało decyzję umarzającą postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem. W uzasadnieniu decyzji umarzającej wskazano, że stowarzyszenie jest małym podmiotem, opartym w zasadzie wyłącznie o pracę społeczną wolontariuszy, w związku z tym nie dysponuje środkami technicznymi jak sprzęt biurowy, który byłby przeznaczony do skanowania dokumentów.

Wnioskodawca wniósł skargę na powyższą decyzję WSA w Warszawie, ale sąd - wyrokiem z dnia 8 października 2015 r. (sygn. II SA/Wa 962/15) – oddalił ją i przyznał rację stowarzyszeniu. Wnioskodawca w żaden sposób nie odniósł się do faktu, że stowarzyszenie zaproponowało udostępnienie umów w swojej siedzibie, ze względu na brak kserokopiarki czy skanera. Postępowanie stowarzyszenia było więc w tym przypadku należyte.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU