PARTNER PORTALU
 • BGK

NIK po kontroli w Ciechanowcu: Ogromna skala błędów i niedopatrzeń

 • MN    27 czerwca 2017 - 11:36
NIK po kontroli w Ciechanowcu: Ogromna skala błędów i niedopatrzeń
W 13 z 31 analizowanych w Ciechanowcu postępowań podatkowych umorzono lub rozłożono na raty zaległości podatkowe na łączną sumę 134 tys. zł. (fot. pixabay)

Ze względu na charakter i skalę nieprawidłowości w Ciechanowcu, NIK zawiadomiła prokuraturę oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych.




• NIK negatywnie oceniła udzielanie w gminie Ciechanowiec ulg podatkowych w ponad 40 proc. zbadanych spraw.

• Izba oceniła, że umarzanie oraz rozłożenie na raty zaległości podatnikom obarczone było licznymi naruszeniami prawa oraz brakiem należytej staranności.

• Niepokojąca była również skala błędów i nieprzestrzegania porządku prawnego w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.

Kontrolerzy NIK ujawnili istotne nieprawidłowości dotyczące udzielania ulg podatkowych w gminie Ciechanowiec. W 13 z 31 analizowanych przez NIK postępowań podatkowych umorzono lub rozłożono na raty zaległości podatkowe na łączną sumę 133.953 zł, mimo że nie zachodziły okoliczności wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny.

NIK zwraca uwagę, że przesłanki, którymi kierowano się przy udzielaniu ulg w blisko 20 proc. zbadanych spraw nie zostały udowodnione w sposób wystarczający. Naruszały też zasadę, iż ulga podatkowa winna być udzielana w sytuacjach wyjątkowych, niezawinionych przez podatnika, po zebraniu pełnego materiału dowodowego. Np. jednemu z przedsiębiorców umorzono blisko 13 tys. zł zaległości, chociaż jego sytuacja majątkowa pozwalała na uregulowanie zaległego podatku. W innych trzech wypadkach udzielono ulg, mimo że zachodziły przesłanki do pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia.

Czytaj też: Zmowa przetargowa w Opolu. Poszkodowane starostwo

Z kolei w 16 decyzjach uchybiono obowiązkowi prawidłowego ich uzasadnienia pod względem faktycznym. Wszystkie te działania naruszały zarówno zasadę prowadzenia postępowań w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych oraz zasadę prawdy obiektywnej, wyrażone w przepisach Ordynacji podatkowej.

Trzy (z 10 analizowanych) przetargi nieograniczone przeprowadzono z nieprawidłowościami. W jednym przypadku zamówienia udzielono wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym postępowaniu nie wykluczono z przetargu dwóch wykonawców niespełniających warunków udziału, w tym również wykonawcy, z którym zawarto umowę). W pozostałych dwóch postępowaniach nieprawidłowości polegały na zażądaniu wyższego niż pozwalają przepisy wadium oraz na niezamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Czytaj też: Kryterium ceny wciąż ważne, ale liczy się też jakość

Umowę na wykonanie robót dodatkowych dotyczących integracji dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i powiatowych podpisano po wykonaniu robót i bez wymaganej kontrasygnaty skarbnika, z naruszeniem ustawy o samorządzie gminnym.

NIK zaleciła burmistrzowi gminy przedłożenie radzie miejskiej projektu uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości, spełniającej wymogi określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Wskazała również, że udzielanie ulg przedsiębiorcom powinno następować w sytuacjach nadzwyczajnych, zaleciła także rzetelne sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizowanych inwestycji. 

Czytaj też: Paradoks z podatkiem VAT. Należności nadal rosną

Izba w związku z wynikami raportu zawiadomiła także prokuraturę oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych o nieprawidłowościach w udzielaniu ulg i zamówień publicznych Ciechanowcu. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!




REKLAMA




×
KOMENTARZE (6)

 • kik, 2017-10-23 18:30:57

  Wskazać również należy ze w ramach rozwoju struktury informatycznej terenów wschodnich użyto poprzez wcześniejsze ustalenia regionalne , proces zamówień publicznych, słabszej mocy nośnej okablowania (cieńszy kabel światłowodów) by wybrany dedykowany wykonawca mógł zarobić, obecnie wiąże to się z prz...erwami w sygnalach, rwaniem sieci , problemami połączeń a firma dająca usługę tłumaczy wadami sprzętu nagminnie go wymieniając (oczywiście symboliczną opłata lub dopłata do lepszej niby jakości i mocy sprzętu)  rozwiń
 • kik, 2017-10-23 18:21:00

  Grono radnych tworzących wraz z wybranymi przedsiębiorcami klike nie pozwala w żaden sensowny sposób wybrnąć z zadłużenia całej gminy , a wskazane przez NIK ulgi to tylko kropla , blokady stawiane przez Klike nie pozwalają na rozwój innych firm spoza omawianego ścisłego grona.Po prostu tam potrzeba ...wywalić połowę skorumpowanych radnych tworzących stricte tam władzę(duzi przedsiębiorcy wielobranżowi )  rozwiń
 • eLPe, 2017-06-28 10:10:00

  Do zła: Potwierdzam fakt, iż bardzo często stanowisko SKO bezpodstawnie godzi w interes gminnego organu podatkowego zwłaszcza gdy strona skarżąca ma kwalifikowanego pełnomocnika. Doszło do tego, iż na jedno ze stanowisk SKO złożyłem skargę do Prokuratury, a ta ją oceniła jako zasadną....  rozwiń