PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK pozytywnie o wykonaniu budżetu państwa

  • EMM    21 czerwca 2010 - 14:07

W okresie od 4 stycznia do 26 marca 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa w 2009 r. w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego.
Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. i została przeprowadzona pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności w Ministerstwie Finansów.

W „Informacji o wynikach kontroli wykonania w 2009 roku budżetu państwa w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” pozytywnie oceniono wykonanie budżetu państwa za 2009 r. w tej części.

Najwyższa Izba Kontroli uznała, iż Minister Finansów prawidłowo sprawował określony w art. 153 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli zaplanowane na 2009 r. dochody i wydatki w części 82 budżetu państwa zostały wykonane w 100% i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Pozytywnie i bez zastrzeżeń została oceniona sprawozdawczość kontrolowanej części 82 budżetu państwa. Sprawozdania budżetowe podlegające kontroli (Rb-23, Rb-27, Rb-28 oraz Rb-N) sporządzone w oparciu o dane z ewidencji księgowej, przekazują prawdziwy i rzetelny obraz dochodów, wydatków oraz należności w 2009 r.

Pozytywna ocena dotyczy m.in. planowania dochodów i wydatków budżetu państwa w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego.

Również w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, wyliczenie przez Ministerstwo Finansów kwot należnych jednostkom samorządu terytorialnego części subwencji ogólnej oraz wpłat na zwiększenie części równoważącej (regionalnej) dokonane zostało zgodnie z obowiązującymi w 2009 r. przepisami.

Informacje o planowanych i wynikających z ustawy budżetowej kwotach części subwencji ogólnej i wpłatach, a także o zmianach kwot w wyniku podziału rezerw, były przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Pozytywnie oceniono realizację dochodów omawianej części budżetowej. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że były one rzetelnie pobierane, ewidencjonowane i przekazywane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa, w terminach określonych przepisami prawa.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła z punktu widzenia kryteriów: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności wydatkowanie środków budżetowych w części 82 budżetu państwa, przeznaczonych na subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.