PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowa reguła ustabilizuje wydatki

  • GK    1 października 2013 - 23:32
Nowa reguła ustabilizuje wydatki

Nowa reguła ograniczy wzrost wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych do średniego tempa wzrostu PKB. W okresie dobrej koniunktury wydatki będą rosły wolniej niż PKB, a w okresie spowolnienia gospodarczego – szybciej.
Minister finansów przedłożył Radzie Ministrów projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Dokument przewiduje wprowadzenie stabilizującej reguły wydatkowej o charakterze antycyklicznym, która zapewni długookresową stabilność finansów państwa i będzie sprzyjać stabilności makroekonomicznej.

To mechanizm, który w praktyce przyczyni się do uzdrowienia finansów publicznych i określi dopuszczalny wzrost wydatków sektora publicznego.

Nowa reguła ograniczy wzrost wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych do średniego tempa wzrostu PKB. W okresie dobrej koniunktury wydatki będą rosły wolniej niż PKB, a w okresie spowolnienia gospodarczego - szybciej. W sytuacji nadmiernej nierównowagi finansów publicznych włączy się zapisana w tej regule automatyczna korekta tempa wzrostu wydatków.

Czytaj też: Inwestycje unijne wolne od rygoru oszczędnościowego      

Korekta ta będzie jednak zawieszona w razie prognozowanego silnego spowolnienia gospodarczego, gdy nierównowaga finansów publicznych nie okaże się alarmująca. Polityka fiskalna będzie prowadzona w sposób antycykliczny i przewidywalny. W efekcie zwiększy się stabilność wzrostu gospodarczego, a także poprawi konkurencyjność gospodarki i warunki funkcjonowania przedsiębiorstw.

Nowa reguła zastąpi obowiązującą tzw. dyscyplinującą regułę wydatkową oraz dotychczasowe sankcje przewidziane po przekroczeniu przez państwowy dług publiczny 50 proc. PKB.

Dotychczasowe, najważniejsze reguły to:

- konstytucyjny limit zadłużenia uzupełniony o progi ostrożnościowe w ustawie o finansach publicznych

- reguła ograniczająca tempo wzrostu wydatków innych niż prawnie zdeterminowane (oraz nowych prawnie zdeterminowanych) do prognozowanego wskaźnika inflacji powiększonego o punkt procentowy (tzw. dyscyplinująca reguła wydatkowa)

- reguły długu i kosztów obsługi długu funkcjonujące w jednostkach samorządu terytorialnego do 2013 r. (od 2014 r. zastąpią je indywidualne wskaźniki zadłużenia JST)

- reguła co najmniej zrównoważonego wyniku bieżącego JST.

Jak informuje Kancelaria Premiera, z analizy tego systemu wynika, że wprowadzenie nowej reguły jest niezbędne, ponieważ obecnie istniejące zabezpieczenia w sposób niewystarczający zapewniały dyscyplinę w finansach publicznych, a w okresie poprzedzającym spowolnienie gospodarcze i w sytuacji spowolnienia, wynikającego z kryzysu w strefie euro - prowadziły wręcz do procyklicznego jego spotęgowania zamiast mu antycyklicznie przeciwdziałać.

Stabilizująca reguła wydatkowa o charakterze antycyklicznym nakłada ograniczenia na poziom wydatków publicznych. Jej zakres jest znacznie szerszy od obwiązującej dyscyplinującej reguły wydatkowej - obejmuje wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych z wyłączeniem wydatków w pełni finansowanych ze środków unijnych i EFTA oraz wydatków jednostek, które nie mają zdolności do generowania wysokich deficytów, co stanowi około 90 proc. wydatków sektora.

Wprowadzenie nowej reguły zmieni zasadniczo prowadzenie polityki fiskalnej. Chodzi o nałożenie wiążącego prawnie limitu na poziom około 2/3 wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.