PARTNER PORTALU
 • BGK

Nowatorska idea obejścia limitów Rostowskiego

 • MAX    26 marca 2012 - 12:42
Nowatorska idea obejścia limitów Rostowskiego

Obligacje przychodowe w obliczu sztywnych limitów zadłużenia mogą się okazać dla samorządów ostanią deską ratunku. Gdyby zamiast banku jako emitenta powołać stowarzyszenie JST i ich związków, można by te papiery emitować mniejszym kosztem - twierdzą przedstawiciele Niezależnej Grupy Eksperckiej.
Określenie przez Ministra Finansów limitu zadłużenia samorządów na poziomie 10,5 mld PLN, wobec potrzeb inwestycyjnych oszacowanych na 17 mld PLN wymusza poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania, których pozyskanie nie będzie się wiązało z przekroczeniem limitów.

- Jednym ze sposobów uzyskania finansowania inwestycji są dość rzadko stosowane obligacje przychodowe - twierdzi dr Krzysztof Bielejewski CEO Niezależnej Grupy Eksperckiej "Wspólne Przedsięwzięcia".

Bo nie podnoszą wskaźnika zadłużenia 

Jak wskazuje obligacje przychodowe są dziś idealnym sposobem na pozyskanie kapitału przez gminy lub ich związki w polskich realiach, w sytuacjach, kiedy jednostki te, nie są nastawione na generowanie zysków. Ten rodzaj papierów dłużnych stanowi ważne źródło finansowania gminnych przedsiębiorstw komunalnych, które realizują, bądź też planują realizować znaczące, pod względem nakładów, inwestycje, w tym również inwestycje, współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Obligacje przychodowe umożliwiają emitentom pozyskiwanie długoterminowego finansowania na okres 20 do 25 lat. - A zadłużenie z tytułu emisji obligacji przychodowych, których emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego lub jej związek, nie jest zaliczane do ogólnego zadłużenia danej jednostki, co w rezultacie nie zwiększa wskaźnika jej zadłużenia, określonego w Ustawie o Finansach Publicznych art. 170 ust 1, mówiącego o tym, iż łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego. Na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % jej dochodów budżetowych ogółem, zaś obsługa zadłużenia nie może przekroczyć 15 % dochodu gminy - podkreśla ekspert.

Sięgając po obligacje przychodowe dywersyfikacji ulegają więc nie tylko źródła finansowania podmiotu, ale zoptymalizowana zostaje jego zdolność kredytowa. Dywersyfikacja ta implikuje większą swobodę oraz bezpieczeństwo w pozyskiwaniu i zarządzaniu zewnętrznymi źródłami finansowania.

Specyfiką tego instrumentu jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności emitenta z tytułu wyemitowanych obligacji do kwoty określonych przychodów lub zdefiniowanego majątku. Zabezpieczeniem zobowiązań podmiotu z tytułu emisji obligacji jest wówczas jedynie precyzyjnie określony i wyodrębniony strumień przychodów lub część majątku JST.

- Emitent zaciągając znaczące zobowiązania w formie obligacji przychodowych nie obciąża całości swojego majątku i całości potencjalnych przychodów, zmniejsza jednocześnie ryzyko odmowy udzielenia kredytowania z banku w przypadku wystąpienia takiej konieczności w przyszłości, np. pojawienie się nowych wydatków inwestycyjnych. Obligacje przychodowe są więc także alternatywą dla ograniczonych limitów bankowych wynikających z oceny zdolności kredytowej podmiotu - wskazuje Krzysztof Bielejewski.

Stowarzyszenie zamiast banku - nowatorska idea

Jego zdaniem zresztą - gdyby tak spojrzeć szerzej z perspektywy ponad trzech tysięcy samorządów - to z pewnością udałoby się emitować papiery wartościowe polskich JST w dużych partiach i sprzedawać je na rynku finansowym, na znacznie korzystniejszych warunkach niż te, które oferują banki i fundusze w Polsce.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • g.skwarski@wpnge.org, 2012-03-29 10:34:52

  Szanowny jar-law, Bardzo dziękujemy za głos w dyskusji. Zachęcamy jednak do szerszego wypowiadania się na forum i podpisywanie swych wypowiedzi. Jeśli stwierdzenia są tak lakoniczne, to mimo naszych najlepszych chęci, nie można się do nich odnieść merytorycznie i precyzyjnie skomentować. Mi...mo tego, zakładając dobre intencje komentującego/komentującej, spróbuję... :-) Prawie robi wielką różnicę :-) Jeśli nawet grupa emitentów (osobnych osób prawnych) jest bardzo jasno zdefiniowana, tu. Jednostki i Związki Samorządu Terytorialnego określone konstytucyjnie. Jeśli nawet ich sprawozdania finansowe są jawne i ujednolicone. Jeśli nawet ta ci emitenci korzystają, oby jak najczęściej(!), z nowoczesnych narzędzi i są uczestnikami rynków regulowanych (np. i-obligacje.pl, CATALIST), to wciąż ich ryzyko jest _r_o_z_p_r_o_s_z_o_n_e_! Np. kilkumilionowa aglomeracja plasuje swoją emisję, na rynku regulowanym. Jednocześnie, na tym samym rynku, identyczną emisję plasuje np. kilkuset tysięczny powiat. To inwestor nie rozpatruje przecież ich łącznego ryzyka kredytowego. Wybiera ten sam zysk, z mniejszym ryzykiem. Skutek - mały emitent nie ma szans na skorzystanie z efektu skali. Dobrze, jeżeli w ogóle uda mu się znaleźć inwestora. Duży plasuje, ale też nie skorzysta z efektu skali, bo nie musi (choć mógł by). Ale jeśli, choćby kilkunastu emitentów stworzy wspólną osobowość prawną (np. Stowarzyszenie JST) to i bracia mniejsi zyskają przy udziale dużego, i duży zyska większy potencjał. Pozdrawiam, Grzegorz Skwarski Wspólne Przedsięwzięcia - Niezależna Grupa Ekspercka.  rozwiń
 • jar-law, 2012-03-27 21:27:54

  podobny efekt można uzyskać na poziomie narzedziwoym bez mnożenia instytucji... więcej w zakładce Animator LIRK na stronie i-obligacje.pl
 • g.skwarski@wpnge.org, 2012-03-27 12:26:38

  Tytuł artykułu jest dość niefortunny. Sugeruje bowiem, że ST może ,,obchodzić,, limity Zadłużenia. Nic bardziej mylnego. Obligacje przychodowe jedynie pod bardzo precyzyjnie określonymi warunkami nie są liczone do limitu zadłużenia ST. Obligacje przychodowe, jak każde inne zobowiązanie, mus...i być ujęte w budżetach ST. Czuwają nad tym skarbnicy, Rady JST i przede wszystkim RIO. Ponadto, ustawa o obligacjach nakłada na emitenta obligacji przychodowych szereg obowiązków zabezpieczających interes obligatariuszy, jak choćby wydzielanie na osobne konta bankowe kwot przeznaczonych na spłaty, szczegółowe raportowanie stanu wykorzystania środków z emisji etc. Wierzymy, że powyższy artykuł będzie przyczynkiem do szerokiej dyskusji na temat powołania Stowarzyszenia Instytutu Samorządu Terytorialnego a w szczególności pomoże Samorządowcom skorzystać z efektu skali i potencjału Samorządu Terytorialnego jako całości. Zapraszamy do dyskusji. Grzegorz Skwarski Wspólne Przedsięwzięcia - Niezależna Grupa Ekspercka.  rozwiń