PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe rozporządzenie w sprawie ZAZ-ów

  • AW/zpp.pl    18 sierpnia 2011 - 12:24
Nowe rozporządzenie w sprawie ZAZ-ów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej.
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, celem nowelizacji jest przede wszystkim dostosowanie przepisów rozporządzenia do ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie czasu pracy osoby niepełnosprawnej.

Projekt uwzględnia wiele wniosków i postulatów zgłaszanych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe, będące organizatorami zakładów aktywności zawodowej.Nowe przepisy, zgodnie z projektem rozporządzenia, powinny obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r.

Rozporządzenie określa: szczegółowy sposób, tryb i warunki tworzenia, finansowania i działania ZAZ-ów, czas pracy i rehabilitacji osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz sposób tworzenia i wykorzystywania zakładowego funduszu aktywności.

Gminą powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, składają we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania zakładu. Właściwa jednostka organizacyjna samorządu województwa przedkłada wniosek staroście, który w ciągu 14 dni wydaje opinię dotyczącą zasadności utworzenia zakładu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwa jednostka organizacyjna samorządu   województwa rozpatruje wniosek pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania zakładu.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii starosty jednostka organizacyjna samorządu województwa powiadamia organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku, a następnie w przypadku pozytywnego jego rozpatrzenia - w terminie 30 dni od dnia powiadomienia organizatora - prowadzi z organizatorem negocjacje w przedmiocie warunków umowy i wysokości dofinansowania ze środków Funduszu. Po osiągnięciu porozumienia i zakończeniu negocjacji strony zawierają umowę.  Strony umowy określą corocznie, nie później niż do dnia 30 listopada w formie aneksu do umowy, wysokość środków PFRON na działalność obsługowo rehabilitacyjną zakładu.  Umowa wygasa z dniem utraty przez zakład statusu ZAZ.

Czas pracy zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi co najmniej 0,55 wymiaru czasu pracy określonego w art. 15 ustawy. Wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może być na wniosek zespołu programowego zwiększony do wysokości 0,8 wymiaru czasu pracy określonego w art. 15 ustawy. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wchodzących w skład personelu zakładu, ustala się zgodnie z art. 15 ustawy.

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.