PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe wzory dokumentów przy zamówieniach publicznych

  • TM    18 stycznia 2011 - 15:07

Sa nowe wzory protokołów wykorzystywanych w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego. Nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych obowiązuje już od roku, a od grudnia 2010 roku weszło w życie rozporządzenie określające te wzory.
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Obowiązek ten jest jednym z przejawów zasady jawności zamówień publicznych. Zakres informacji, które powinny znaleźć się w protokole, został określony w art. 96 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp) oraz szczegółowo w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: rozporządzenie).

Protokół zawiera także informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (np. informację o zawarciu umowy, o zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazaniu i publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

Zamawiający mają do wykorzystania 8 wzorów protokołu postępowania, z których każdy odpowiada jednemu trybowi udzielenia zamówienia publicznego. Wzory protokołów stanowią załączniki nr 1–8 do rozporządzenia i dotyczą odpowiednio: (Załączniki: nr 1 – przetarg nieograniczony, nr 2 – przetarg ograniczony, nr 3 – negocjacje z ogłoszeniem, nr 4 dialog konkurencyjny, nr 5 – negocjacja bez ogłoszenia, nr 6 - zamówienie z wolnej ręki, nr 7 – zapytanie o cenę, nr 8 – licytacja elektroniczna).

Dodatkowo w załączniku nr 9 do rozporządzenia określono wzór dotyczący ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i udzielania zamówień objętych takim systemem zakupów.

Jeden rodzaj protokołu odpowiadający danemu trybowi udzielenia zamówienia odzwierciedla wymagania mające zastosowanie w postępowaniach o wartości zarówno niższej od tzw. progów unijnych, jak i równej, wyższej niż te wartości. Zamawiający nie mają już obowiązku wypełniania (jak dotychczas) licznych druków dodatkowych, ponieważ informacje zawierane w tych drukach są umieszczane bezpośrednio w treści protokołu oraz wyłącznie w niezbędnym zakresie. Jedynym pozostawionym drukiem dodatkowym jest oświadczenie o braku albo o istnieniu podstaw do wyłączenia osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 upzp (druk ZP-1 określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia).

We wzorze protokołu przewidziano pola wyboru pozwalające na szybkie i proste wskazanie, jakie zdarzenia miały miejsce w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także pola opisowe – wymagające uzupełnienia ich o informacje tekstowe, które odpowiednio odzwierciedlają czynności zamawiającego i wykonawców.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • bershka, 2011-01-19 15:38:55

    No rychło w czas ten artykuł. Wzory obowiązują od 11 grudnia zeszłego roku.