PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowy budżet Gdyni uchwalony

  • gdynia.pl    2 lutego 2011 - 17:50
Nowy budżet Gdyni uchwalony

Dzisiaj, 2 lutego 2011 r., odbyła się IV, w bieżącej VI kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni. Przegłosowano 14 uchwał, wśród nich budżet miasta na 2011 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2022.
Budżet miasta na 2011 rok:

- Radni uchwalili budżet Miasta Gdyni na 2011 rok. 21 radnych głosowało za (radni Samorządności), 5 przeciw (radni PO), a 2 wstrzymało się od głosu (radni PiS). Budżet wynosi po stronie:

- dochodów – 1 045 467 480 zł;

- wydatków – 1 215 325 682 zł;

- przychodów – 219 358 202 zł;

- rozchodów – 49 500 000 zł.

Finansowanie poszczególnych działów w strukturze wydatków wygląda następująco: oświata i wychowanie (ok. 26%), transport i łączność (ok. 25,5%), opieka społeczna (prawie 9%), działalność usługowa (ponad 8%), administracja publiczna (ok. 6,5%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ok. 6,5%), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (ponad 3%), gospodarka mieszkaniowa (ok. 2,5%), kultura fizyczna i sport (ponad 2%).

Budżet Miasta Gdyni na 2011 r. został zrównoważony na poziomie kwoty 1 284 632 474  zł, którą można uznać za bardzo wysoką. Stanowi to gwarancję pełnienia wszystkich podstawowych funkcji, a także zapewni dalszy rozwój miasta. Budżet jest propozycją ustabilizowanego trendu, ukształtowanego przez Gminę w realiach lat 2009-2010. To okres ogólnej recesji gospodarczej, w warunkach której utrzymanie strategii rozwoju wymagało i wymaga wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania. Mogą być one przeznaczone wyłącznie na inwestycje. W warunkach roku 2011 oznacza to możliwość zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości do 140 000 000 zł.

Na wydatki majątkowe (inwestycje) miasto przeznaczy 267 mln zł. Wśród tegorocznych inwestycji najważniejszymi będą: rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, modernizacja ul. Chwarznieńskiej, Lotnisko Gdynia-Kosakowo, rozbudowa sytemu kanalizacji sanitarnej Gdynia Zachód, ulice dzielnicowe.

Warto też odnotować znaczący wzrost wydatków na rady dzielnic – o 30%.

Wskaźnik bieżącego zadłużenia budżetu Miasta wyniesie ok. 7% (wobec ustawowej granicy 15%). Poziom ogólnego, długookresowego, zadłużenia Gminy wyniesie natomiast ok. 50% (wobec ustawowej granicy 60%), a jeśli nie będzie konieczne zaciągnięcie wspomnianego wcześniej kredytu to tylko ok. 40%.

 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2022

- Radni podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2011-2022.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do roku 2022, czyli do planowanego okresu spłaty zobowiązań z tytuły finansowania z zewnętrznych środków. Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne przyjęte do opracowania prognozy, parametry obarczone są ryzykiem.

Na poziom dochodów budżetowych w istotny sposób wpłynie rozwój sytuacji gospodarczej. Zakłada się, że dochody te w latach 2012-2013 ukształtują się na poziomie zgodnym z dynamiką przyjętą w Wieloletnim Planie Finansowym Budżetu Państwa na lata 2011-2012, a następnie na poziomie nominalnego wskaźnika wzrostu PKB. W przypadku dochodów majątkowych zakłada się, że w najbliższych latach na rynku nieruchomości utrzyma się pozytywna tendencja z 2010 r. W prognozie przyjęto, że wpływy ze sprzedaży majątku wyniosą: w 2011 r. – 41 mln zł, w latach 2012-2014 – ok. 60 mln zł rocznie, a w kolejnych latach od 10 do 30 mln zł rocznie.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.