PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowy zakres kontroli doraźnych wykonywanych przez Prezesa Urzędu Zamówień publicznych

  • Marek Okniński    16 kwietnia 2015 - 17:28

Dotychczas obowiązujący zakres kompetencji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania kontroli doraźnych został rozszerzony.
Od dnia 15 marca 2015 r. zakres przeprowadzanych kontroli doraźnych obejmuje również zamówienia udzielane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Ustawa Prawo zamówień publicznych1 w art. 165 przewiduje możliwość wszczęcia kontroli doraźnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z urzędu w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto ustawodawca przewidział możliwość wszczęcia kontroli doraźnej przez Prezesa Urzędu na wniosek, z którego wynika uzasadnione przypuszczenie naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych. Ustawodawca w art. 165 ust. 4 ustawy PZP wskazał instytucje obowiązane do kierowania wniosków do Prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli doraźnych w związku z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotychczas obowiązujący katalog instytucji wskazanych w art. 165 ust. 4 został zmieniony poprzez przepisy zawarte w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 20202.

Na mocy art. 63 wskazanej powyżej ustawy zmieniono dotychczasowe brzmienie art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

Obecnie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 lub w przepisach o pomocy społecznej, zwanej dalej „instytucją zarządzającą”, lub na wniosek agencji płatniczej, o której mowa w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji zarządzającej lub agencji płatniczej wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.

1 Test jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
2 Tekst ustawy został opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 349

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.