PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowy zakres sprawozdania z udzielonych zamówień

  • Marek Okniński    23 stycznia 2014 - 09:58

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 13 grudnia 2013 r. rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530).
Wskazane powyżej rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 155, poz. 1110 oraz z 2007 r. Nr 175, poz. 1226).

Przepisy nowego rozporządzenia weszły w życie z dniem 27 grudnia 2013 r. W konsekwencji musza zostać zastosowane przy sporządzaniu sprawozdań z zamówień publicznych udzielonych od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Czytaj też: Takie Prawo Zamówień Publicznych to większe straty niż zyski

Zakres sprawozdania

Rozporządzenie z grudnia 2013 r. utrzymuje większość z dotychczas obowiązującego zakresu informacji jakie w latach ubiegłych musiały być przekazywane przez zamawiających do Urzędu Zamówień Publicznych. Zwiększenie zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu dotyczy w szczególności informacji o zamówieniach, które zostały udzielone z wyłączeniem obowiązku stosowania procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6-  i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji będzie ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy PZP (art. 4 pkt 8), tylko do łącznej ich wartości.

Forma złożenia sprawozdania

Sprawozdanie z udzielonych w 2013 r. zamówień publicznych przesyła się do Urzędu Zamówień Publicznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.uzp.gov.pl na której umieszczony jest formularz dot. składania on-line sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych. W stosunku do uprzednio obowiązującego rozporządzenia nowym rozwiązaniem jest określenie wzoru jednego uniwersalnego załącznika, który będzie wykorzystywany przez wszystkich zamawiających, stosownie do zakresu informacji przekazywanych w sprawozdaniu za dany rok.

Wypełniając druk sprawozdania należy przestrzegać poniższych wymogów:
- jeżeli w zawartej umowie określono jedynie ceny jednostkowe (bez podania wartości całkowitej umowy), za wartość zamówienia należy przyjąć iloczyn przewidywanej ilości lub zakresu usług (np. roboczogodziny) oraz ceny jednostkowej określonej w umowie,
- w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia w sprawozdaniu za rok, w którym zawarto umowę,
- zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych i zawarto więcej niż jedną umowę, należy traktować jako jedno postępowanie i na potrzeby określenia wartości umów należy zsumować ceny netto (bez podatku od towarów i usług) określone w zawartych umowach.
- w przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać jedynie całkowitą wartość umowy ramowej. W sprawozdaniu nie należy uwzględniać wartości zamówień udzielonych na podstawie umowy ramowej.

Termin złożenia sprawozdania


Z obowiązku sporządzenia sprawozdania za 2013 r. wszyscy zamawiający muszą wywiązać się do dnia 01 marca 2014 r. Wskazany termin jest terminem zawitym tzn. nie podlega przedłużeniu np. ze względu na dużą liczbę udzielonych zamówień lub inne powody po stronie podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: