PARTNER PORTALU
  • BGK

NSA: budżet gminy to rzecz święta

  • pt    15 lipca 2016 - 10:42
 NSA: budżet gminy to rzecz święta

Jak podkreślił NSA budżet gminy jest konstruowany i uzgadniany w dłuższym czasie. Jest wynikiem kompromisów i ważenia interesów (fot.nsa.gov.pl)

Budżet gminy jest konstruowany i uzgadniany w dłuższym czasie. Jest wynikiem kompromisów i ważenia interesów, dlatego też niewskazana jest pochopna ingerencja w ten dokument – uzasadnił Naczelny Sąd Administracyjny wyrok wstrzymujący decyzję ministra infrastruktury nakazującą gminie natychmiastowy zwrot unijnej dotacji.
Gmina złożyła skargę na decyzję ministra infrastruktury i rozwoju, który określił przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i nakazał jej zwrot w trwającym roku budżetowym

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Gmina we wniosku wskazała, że w przypadku zapłaty kwoty objętej decyzją występuje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody.

WSA uznał jednak, że skarżąca nie uzasadniła wniosku w wymagany sposób.

- Dlatego też nie można było dokonać oceny merytorycznej wniosku w celu ustalenia, czy wykonanie zaskarżonej decyzji pociągnie za sobą niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków – napisał sąd.

Gmina nie poddała się i wniosła zażalenie do NSA.

W uzasadnieniu podniosła tym razem, że uchwałą budżetową określiła maksymalną kwotę deficytu budżetu na 2016 r., wskazując jednocześnie, że cały deficyt wynika z wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 r. - tym samym nie dopuszcza się wystąpienia deficytu w wydatkach bieżących.

Wskazano także, że źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty i pożyczki, których limity określa Rada Gminy.

Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał, że WSA prawidłowo ocenił wniosek skarżącej, nie zawierał on bowiem dostatecznego uzasadnienia wskazującego na możliwość wystąpienia po stronie gminy niebezpieczeństwa wyrządzenia jej znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, ale dodał jednocześnie:

- Mając jednak na uwadze treść zażalenia, a zwłaszcza podniesione w jego uzasadnieniu okoliczności oraz informacje zawarte we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, gmina uprawdopodobniła, że w przypadku wykonania zaskarżonej decyzji może zaistnieć niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody.

Chodzi tu o załączoną do zażalenia uchwałę budżetową, która wskazuje plan dochodów i wydatków gminy na 2016 rok. Obowiązek natychmiastowego zwrotu wskazanej w zaskarżonej decyzji kwoty spowodowałby zakłócenie w finansach gminy i konieczność wprowadzenia zmian do uchwalonego już budżetu i dokonywania w tym zakresie przesunięć środków, których gmina nie planowała.

Budżet wynikiem kompromisów i ważenia interesów

Jak podkreślił NSA budżet gminy jest konstruowany i uzgadniany w dłuższym czasie. Jest wynikiem kompromisów i ważenia interesów, dlatego też niewskazana jest pochopna ingerencja w ten dokument. Przesunięcia budżetowe mogą spowodować znaczną szkodę - wielokrotnie większą od samej kwoty zwracanego dofinansowania.

Sąd spuentował, że mając na uwadze specyficzny charakter gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, która działając na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa ma ograniczoną swobodę w dysponowaniu środkami pieniężnymi, uznać należy, że przedstawione przez gminę okoliczności związane z jej aktualnymi możliwościami dysponowania środkami z budżetu i zobowiązaniami, jakie obciążają jej budżet, przemawiają za zasadnością żądania wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji ministra infrastruktury i rozwoju.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.