PARTNER PORTALU
  • BGK

NSA: Wójt i prezydent reprezentują gminę, nie siebie

  • pt    7 października 2016 - 09:13
NSA: Wójt i prezydent reprezentują gminę, nie siebie
Wójt podejmując określone przepisami prawa publicznego akty lub czynności działa w imieniu gminy, a nie w imieniu własnym. (fot.fotolia)

• Wójt, burmistrz i prezydent nie funkcjonują w obrocie jako podmiot prawa, ale jako organ gminy będącej osobą prawną.
• Jest rzeczą niewątpliwą, że wójt reprezentuje gminę i w jej imieniu działa oraz występuje - uznał NSA.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę wójta gminy L. na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego, który uznał, że wójt nie miał prawa odwołać dyrektora tamtejszej szkoły, gdyż działał w imieniu własnym, a nie imieniu gminy.

Jak wywiódł sąd, z ustawy o samorządzie gminnym wynika wprost, że do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone.

Zdaniem sądu skarga została wniesiona przez wójta, a nie gminę reprezentowaną przez wójta. Sąd I instancji wskazał, że legitymację do złożenia skargi do sądu administracyjnego przyznaje wyłącznie gminie lub związkowi międzygminnemu, których interes prawny, uprawnienie lub kompetencja zostały naruszone.

- Stronami w postępowaniu sądowo-administracyjnym ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze są jedynie organ nadzoru i jednostka samorządu terytorialnego, której aktu lub czynności rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczy (art. 98 ust. 3 i 3a u.s.g.) – przypomniał sąd.

W świetle tego przepisu nie jest dopuszczalne, aby skargę na podstawie art. 98 ust. 1 u.s.g. mógł wnieść inny podmiot niż gmina lub związek międzygminny.

Jak uznał WSA zgodnie z art. 98 ust. 3 u.s.g., podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. Z nadesłanych akt, ani z treści skargi nie wynika, by wójt L. wydał takie zarządzenie – stwierdził sąd

Wójt złożył skargę kasacyjną do NSA

W uzasadnieniu skargi napisano, że podstawowym błędem logicznym sądu, w wyniku którego doszło do ustalenia braku legitymacji procesowej jest stwierdzenie, że skarga została złożona przez wójta jako podmiot. Tymczasem wójt nie funkcjonuje w obrocie jako podmiot prawa, ale jako organ gminy będącej osobą prawną. Jest rzeczą niewątpliwą, że wójt reprezentuje gminę i w jej imieniu działa oraz występuje.

Zdaniem skarżącego nie ma wątpliwości, że stroną postępowania skargowego jest gmina, albowiem posiada ona legitymację procesową. W imieniu gminy działa organ uprawniony do jej reprezentacji.

Jak napisano w skardze: - Bez względu na subiektywne odczucia wyrażone w piśmie do WSA, na które sąd się powołuje, a z którego wynika, że to wójt jest stroną postępowania, jego działanie ogranicza się w sensie podmiotowym do działań w imieniu gminy.

NSA uznał, że skarga kasacyjna ma usprawiedliwione podstawy, a podniesione w niej zarzuty przeciwko zaskarżonemu wyrokowi WSA w Krakowie są trafne.

Sąd dodał, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie budzi najmniejszych wątpliwości pogląd, że podmiotem władzy publicznej jest gmina, mająca osobowość prawną. Ma ona zatem zdolność sądową, dokonuje czynności w postępowaniu sądowym przez organy albo osoby upoważnione do dokonywania czynności w jej imieniu.

Jak tłumaczył NSA w strukturze gminy organami są rada jako organ stanowiący i wójt (burmistrz, prezydent) jako organ wykonawczy, zadania i kompetencje tych organów są ustawowo określone oraz rozdzielone i nie powinny być, bez szczególnego uzasadnienia, przenoszone między nimi.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.