PARTNER PORTALU
  • BGK

O zezwoleniu na zbiórkę i odzysk odpadów

  • Jadwiga Sołtysek (prawnik kancelarii KSP Legal & Tax Advice)    14 listopada 2011 - 13:51
O zezwoleniu na zbiórkę i odzysk odpadów

Jak odbywa się przeniesienie zezwolenia na zbiórkę i odzysk odpadów na inny podmiot?
Prowadzenie działalności w zakresie zbiórki i odzysku odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Organem właściwym w sprawie jego wydania jest starosta lub marszałek województwa, a dla przedsięwzięć które mają być prowadzone na obszarach zamkniętych - regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Zezwolenie na zbiórkę i odzysk odpadów wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej na wniosek zainteresowanego podmiotu. Udzielenie zezwolenia poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego.

W jego toku organ administracji dokonuje oceny, czy podmiot zainteresowany uzyskaniem zezwolenia spełnia wymogi określone w przepisach prawa, a ponadto czy prowadzona przez niego działalność nie będzie zagrażać środowisku.

Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 grudnia 2007 roku: "Każde postępowanie administracyjne jest postępowaniem indywidualnym i organ administracji rozstrzygający indywidualną sprawę nie jest związany innymi rozstrzygnięciami podjętymi w sprawach podobnych, albowiem w każdej nowej sprawie może nastąpić odmienna interpretacja stanu faktycznego (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 grudnia 2007 roku, II Sa/Wa 1799/07). ''

Czytaj też: Śmieciowe obowiązki gmin

Decyzja zezwalająca na zbiórkę i odzysk odpadów skierowana jest do konkretnego adresata (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) rozstrzyga konkretną sytuację, określając o prawach i obowiązkach jej adresata - tj. podmiotu zainteresowanego prowadzeniem działalności w zakresie zbiórki i odzysku odpadów.

W zezwoleniu na zbiórkę i odzysk odpadów organ administracji wskazuje m.in.: rodzaje odpadów przeznaczonych do zbierania, miejsce i sposób magazynowania odpadów, oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów oraz czas obowiązywania zezwolenia.

Zagadnienie dopuszczalności przejścia zezwolenia na zbiórkę i odzysk odpadów na inny podmiot pojawia się najczęściej w związku z przekształceniami podmiotowymi w spółkach, tj. podczas podziału, łączenia oraz przejmowania spółki przez inny podmiot (dotyczy to oczywiście także spółek należących do samorządów).  

Problematyka przekształceń podmiotowych uregulowana jest w art. 494 k.s.h. Jak zgodnie wskazuje się w literaturze, w prawie administracyjnym obowiązuje zasada ograniczonej sukcesji. Polega ona na tym, że co do zasady na spółki sukcesorki przechodzą z dniem połączenia zezwolenia, koncesje, ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej lub którejkolwiek ze spółek łączących się w trybie fuzji (por. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. 2011).

Ograniczenie przejścia zezwoleń na nowe spółki może wynikać z przepisów ustaw, bądź z treści decyzji administracyjnej (zezwolenia, koncesji, ulgi itp.).

Czytaj też: Przetarg obowiązkiem gminy

Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 kwietnia 2007 roku orzekł, że ustanowiona w art. 494 § 1 k.s.h. sukcesja praw i obowiązków nie ma charakteru bezwzględnego, doznając ograniczeń na gruncie prawa publicznego (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2007 roku, II OSK 674/06).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.