PARTNER PORTALU
  • BGK

Odrzucenie oferty za brak wykazu podwykonawców zgodne z prawem?

  • Marek Okniński    29 grudnia 2017 - 10:33
Odrzucenie oferty za brak wykazu podwykonawców zgodne z prawem?
fot.arch.

W obowiązującym stanie prawnym wykonawca zamówienia publicznego zobowiązany jest zgłosić inwestorowi (zamawiającemu) podwykonawcę, który będzie realizował określony zakres zamówienia publicznego.
Wskazany wymóg ma na celu wzmocnienie pozycji podwykonawcy w relacji z wykonawcą zamówienia publicznego.

Przejawem realizacji wskazanego celu jest obowiązek żądania wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Powyższy obowiązek skierowany jest do zamawiającego, ponieważ to zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

W wyroku z dnia 13 lutego 2017 r. sygn. akt: KIO 192/17 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że przepis art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych posługuje się pojęciem „zamiaru”, co wskazywałoby, że wykonawca zamówienia publicznego zobowiązany jest podać na etapie składania oferty – w przypadkach gdy część wykonania uzyskanego zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom – nazwy firm podwykonawców, które są mu znane w dacie złożenia oferty.

Na poparcie powyższego stanowiska skład orzekający KIO wziął pod uwagę treść art. 71 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym w dokumentach zamówienia instytucja zamawiająca może żądać albo zostać zobowiązana przez państwo członkowskie do żądania od oferenta, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby podał ewentualnych podwykonawców.

Uwzględniając powyższe skład orzekający oparł się dodatkowo na zapisach wynikających z Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) gdzie w pkt. D – informacje dotyczące podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest wskazać czy zamierza zlecić podwykonawcom, jakiekolwiek części zamówienia. W przypadku odpowiedzi pozytywnej – wykonawca zobowiązany jest podać firmy podwykonawców, jeżeli są znane na etapie składania JEDZ.

W związku z wyżej wskazaną argumentacją KIO uznała, że odrzucenie oferty wykonawcy w przypadku nie podania w złożonej ofercie przetargowej firm (nazw) podwykonawców nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.