PARTNER PORTALU
  • BGK

Opolskie budżetowe plusy i minusy

  • ZWI    17 lipca 2012 - 17:59
Opolskie budżetowe plusy i minusy

W 2011 r. dochody budżetowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego wzrosły nominalnie o 1,1%, a realnie zmalały o 3,1% i zostały zrealizowane w wysokości 4,17 mld zł (97,5% planu) - podaje opolska RIO.
Jak wynika z analiz (pełne zestawienie publikujemy poniżej w dziale Multimedia) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, realizacja dochodów w 2011 r. wahała się od 92,5% w województwie samorządowym do 99,9% w powiatach. Zwiększyły się dochody miasta na prawach powiatu, powiatów i gmin, zmalały natomiast dochody województwa samorządowego. Realnie zmniejszyły się dochody we wszystkich grupach j.s.t.

Dochody własne dominowały w gminach i mieście na prawach powiatu, natomiast w powiatach przewagę miała subwencja ogólna, a w województwie samorządowym dotacje. Struktura dochodów j.s.t. województwa opolskiego odbiegała od wartości w strukturze krajowej. Udział dochodów własnych wszystkich j.s.t. województwa opolskiego w dochodach ogółem był niższy niż średnia w kraju, natomiast udział dotacji oraz subwencji był wyższy.

W kraju, w grupie województw samorządowych dominowały dochody własne, natomiast w województwie opolskim przeważały dotacje - zauważa RIO.

Wydatki w opolskim ogółem zmalały o 4,0% i zrealizowano je w wysokości 4, 35 mld  zł (93,5% planu). Wykonanie wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli mieściło się od 90,7% w województwie do 96,5% w powiatach. Wzrost wydatków osiągnęły miasto na prawach powiatu i powiaty, a w gminach i województwie samorządowym wydatki zmalały. Struktura sumarycznych wydatków j.s.t. wskazuje na znaczącą przewagę wydatków bieżących - 78,7% nad majątkowymi - 21,3%.

Zobowiązania ogółem jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego wzrosły o 12,9 % i wyniosły 1, 3 mld zł, co stanowiło 32,2% w relacji do dochodów wykonanych przez wszystkie j.s.t.

Łączny deficyt budżetowy jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego (44 gmin, 6 powiatów, miasta na prawach powiatu i województwa) wyniósł 0,2 mld zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 29 mln zł wypracowało 26 gmin i 5 powiatów.

Łączny deficyt operacyjny w wysokości 1, 1 mld  zł wystąpił w 4 jednostkach (gminach), natomiast pozostałe 79 jednostek uzyskało nadwyżkę operacyjną w sumarycznej kwocie 0,2 mld . zł.

Pozyskane przez jednostki samorządu terytorialnego środki unijne i zagraniczne stanowiły 9,1% ogólnej kwoty dochodów (w 2010 r. 9,6%). Ze środków unijnych i zagranicznych pokryto 8,6% ogółu wydatków (w 2010 r. 9,1%).

Dochody gmin

Dochody gmin w woj. opolskim w 2011 r. wzrosły o 2,2% i wyniosły 2, 41mld zł (97,7% planu). Dochody własne - 1, 18 mld zł, były wyższe niż w roku poprzednim o 5,0%.

Dotacje zmalały o 3,7% i zamknęły się kwotą 504 551 tys. zł, a subwencja ogólna wzrosła o 2,1% i wyniosła 0,7mld zł.

W strukturze dochodów gmin województwa opolskiego nastąpiły niewielkie zmiany i ukształtowała się ona następująco: dochody własne - 49,1%, subwencja ogólna - 30,0%, dotacje - 20,9%. W poszczególnych gminach udział określonych źródeł dochodów był bardzo zróżnicowany.

Wydatki ogółem, które zmalały o 4,6%, gminy zrealizowały w kwocie 2, 54 mld  zł (92,8% planu). Na wydatki bieżące przeznaczono 79,9% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w kwocie 0,5mld zł, stanowiły 20,1% poniesionych wydatków i były niższe niż przed rokiem o 17,5%.Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.